Friday, April 27, 2012

סוציולוגיה: שאלת היחסיות התרבותית


שאלות היחסיות התרבותית:
נקודה מאוד חשובה: הסוציולוגיה מבקשת להבין תרבויות בהקשר בו הן נוצרות ומשתנות ולא לשפוט אותן. ניסיון לא לשפוט את התרבויות או את הערים של התרבות.
יחסיות תרבותית מול אתנוצנטריות.להניח שתרבויות שונות זו מזו, ולא לנסות להבין דרך תרבות אחת תרבות אחרת! אנחנו מסתכלים על העולם דרך העיניים שלנו.
דפוסי אינטראקציה בין רב למיעוט:
o        פלורליזם: שונות עם שוויון -
o        הטמעה: המיעוטים מאמצים את התרבות השלטת. המיעוטים מצופים להשתנות
o        בידול(סגרגציה): הפרדה פיזית וחברתית. ערבים ויהודים בישראל.("קציר" כנקודת תפנית?)
o        רצח עם: השמדה שיטית של קבוצה אחת בידי אחרת.

בקר משתמש בזה שאח"כ ראינו שבאותה חברה עצמה כבר ניתן לדבר על ריבוי תרבויות בתוך חברה אחת.הוא משתמש במושג שאומר אם יש תרבות של קבוצה שהיא נפרדת מהתרבות הכללית. בקר מדבר במושג הזה של תת תרבות סוטה. בה מגופמן. יש לנו קבוצה שמפתחת ערכים ונורמות ששונות מהחברה בה הם נמצאים, הקודים התרבותיים וההתנהגותיים שלה שונים מהחברה שסובבת אותם. המושג הזה של תת תרבות מאוד חשוב לנו כי זה לא הכוונה לתרבות נחותה, אלא, תת נושא. משהו שנמצא כסעיף של הנושא העיקרי. ניתן לדבר על תת תרבויות ותת תרבויות סוטות. ההכרה שבעיקר חברות בנות זמננו, בתוך מבנה חברתי אחד, יש הכרה בתופעה הזו, במרכזיות של התופעה של ריבוי זהויות וריבוי תרבויות ומערכות ערכים בתוך חברה אחת. ההכרה הזו הופכת להיות מאוד חשובה וזה אחד המאפיינים הבולטים גם של הפוסט מודרניזם וגם של התיאוריה של גלובליזציה.הטענה שרווחת לגבי חברה בת זמננו, שאם בעבר מדינת הלאום, עשתה עבודה מאוד אינטנסיבית בלייצר תרבות אחידה הרי שבעידן של זמננו, גם כוחה של המדינה נחלש בגלל תהליכי הגלובליזציה וגם יש לנו תפיסות הרבה יותר גמישות של האפשרות לקיומם של תרבויות רבות זו לצד זו. ואז באמת יש הכרה הולכת וגוברת בכך שיש מגוון גדול של תרבויות שהן מאוד שונות זו לזו ומכנה המשותף שלהם הוא יחסית צר. והסוציולוגיה עוסקת הרבה מאוד בשאלות של אינטראקציה תרבותית בין רוב למיעוט ובתוך הסוציולוגיה אנחנו מוצאים כמה זרמים שמתייחסים ל-איך הרוב והמיעוט. האפשרויות שעומדות בפניהם.
יש אתנוצנטריות-אנחנו עליונים ובוחנים את החברות האחרות מתפיסה זו. יחסיות תרבותית-הבנה שיש שונה ולאו דווקא טוב או פחות טוב ממני.
למשל רצח על כבוד המשפחה או מילת נשים לפי אתנוצנטריות-מילת נשים זו פגיעה וונדלי סטית בגופו של אדם בשם ערכים פטריארכים.
לפי יחסיות חברתית:  זה משהו שקשור בתרבות שלהם.וזה משהו במתאים להם וצריך לבחון את זה בהקשר של הערכים שחשובים להם.
בסוציולוגיה יש את הגבול הזה שאחריו אנחנו לא מוכנים לצעוד עוד.

No comments:

Post a Comment