Friday, April 27, 2012

אפליה מגדרית: הגישה הרדיקלית


אפליה מגדרית - הגישה הרדיקאלית:
1.אבחנה בין ספירה פרטית וספירה ציבורית.
2.אבחנה בין מין ומגדר ודיון בנשיות וגבריות במקום בנשים וגברים. אחת השאלות המרכזיות היא כיצד מובנת נשיות. כיצד נורת הקטגוריה החברתית של נשיות וכיצד היא מקבלת את משמעויותיה החברתיות.בחברה מגדירים מהי נשיות ואנחנו יודעים שההגדרה של מהי נשיות משתנה לאורך זמן, ההגדרה של נשיות בשנות ה-50 בישראל אינה מתאימה להגדרה של נשיות בישראל כלל וכלל. הפך להיות דגם גברי לגיטימי. הסרת שיער של גברים לפני עשור היו שערוריות רבתיות למשל כשאביב גפן שם שחור בעיניים. היום זה מובן מאליו שגבירם שמים שחור בעיניים או הולכים לפדיקור מניקור...יש היום מצב שבו מקבלים גבריות שהיא שונה פיזית ממה שנתפס גברי בעבר. יש ניסיון להרחיק את הנשים והגברים מהמגבלות שמטילים עליהם התפקידים והאבחנות הישנות בין גברים לנשים. יש ניסיון לערער על זה, ולתת להם לפעול בצורה יותר חופשית. כדי לחדד את החשיבות של הקטגוריה התרבותית של נשיות והקטגוריה הגברית של תרבות המין ומגדר הם נפרדים. לערוך ממש אבחנה בין מין ומגדר, זה שאתה גבר במין זה לא אומר שזה לא בסדר ללכת עם שמלות.
3.באטלר: מיניות כביצוע חברתי-המקרה של הדראג קווינס: באטלר מתעסקת בניסיון לערער והאבחנה שנעשית בין מין ומגדר. מה שאנחנו לובשים זה סוג של תופעה, אנחנו מציגים סוג של דמות, וכשדראג קווינס מתלבשים כמו נשים, הם לובשים סוג של נשיות מאוד מאוד מוקצנת-מלכת המדבר. הדראג קווינס תמיד מאבזרים את עצמם בדברים נשיים מוגזמים ציצים ענקיים שמלות ממש חשופות ומבליטות וכולי... אז למה בעצם לפי באטלר הם עושים את זה? באטלר טוענת שתי טענות: 1.ההופעה של דראג קווינס מערערת על הקשר והחיבור הטבעי בין מין ומגדר. גברים במין מופיעים כנשים ועושים את זה בהצלחה רבה. אין קשר הכרחי בין אינסטלציה, בין היבטים פיזיים לבין הופעה. יש רפרטואר של מה שנחשב התנהגות גברית ונשית אבל דגבירם ונשים יכולים להפעיל את הרפרטואר הזה בלי קשר למאפיינים הביולוגיים שלהם.
ב.אבל כשהדראג קווינס לוקחים רפרטואר קיצוני של נשים הם בעצם משעתקים תפיסה מאוד מוקצנת של מהי נשיות ולכם זה חוזר ומחדד עבורנו ומבנה עבורנו את התפיסה המובחנת של גבריות ונשיות. במקום לערער עליה זה בעצם מקבל אותה. התהליכים קצת בעצם משלימים זה את זה.חידוד ההבנה של גבריות ונשיות כפרקטיות חברתיות תרבותיות ולא ביולוגיות אבל זה בעצם משעתק את המצב הקיים ולא מערער עליו.

No comments:

Post a Comment