Friday, April 27, 2012

ריבוד חברתי בגישת הקונפליקט


ריבוד חברתי בגישת הקונפליקט

גישות קונפליקטואליות ערערו על כל מה שהציע הפונקציונליזם בהקשר של ריבוד חברתי, בהתחלה הערעור היה בעיקר פוליטי.הם צמחו כביקורת על המודרניזציה שראתה את המערב כטוב יותר.
1.הבדלים כתוצר של מאבק בין קבוצות{אתניות וגזעיות} על שליטה במשאבים: זה הקריטריון שבגללו נוצר ריבוד חברתי. ומי יכול הגדיר מהי קבוצה חברתית ששייכת וקבוצה החברתית שלא שייכת? הגישה דנה בעיקר על קבוצות שמתחרות על משאבים מוגבלים: כלכליים או של כוח ויוקרה. והמאבק בין הקבוצות הללו כולל גם ניסיון לקבוצה אחת לתייג את האחרת כנחותה, פחות ראויה, פחות מוכשרת ופחות מתאימה, ומי שמתייג את עצמו כראוי ומוכשר יותר מאחר, הוא שראוי לשלוט במשאבים ולשלוט באחרים.
2.גישה מרקסיסטית-דיון באתנו-מעמד. הגישה המרקסיסטית לא מתמקדת בהיבטים התרבותיים אלא מתמקדת בקשר שבין אתניות ומעמד. אם עושים ניתוח מרקסיסטי של אי השוויון האתני או הגזעי הניתוח הזה יעסוק בקשר בין השתייכות אתנית או גזעית לבין משאבים כלכליים שעומדים לרשות הקבוצה. ההסברים, הניתוחים המרקסיסטיים לא הסתפקו בלדבר על תרבות ועל מסורת תרבותית של קבוצות או לאופנים שבהן קבוצות מופלות אלא תמיד דיברו על האופן שבו ההיררכיה האתנית נגזרת מההיררכיה הסוציו אקונומית מעמדית. קבוצות שנכנסות למערכת עם פחות משאבים הן כאלה שקל להגדירן כנחותות מבחינת היכולת התרבותית שלהן, כלומר נוצר שעתוק מוסים.גישת המודרניזציה אמורה לתת לגיטימציה לסדר החברתי הקיים בחברה דמוקרטית העובדה שאנשים לא נהנים משוויון הזדמנויות, העובדה שכולם אזרחים, שהרקע האתני שלהם קובע את סיכוייהם זה נתפס כדבר לא לגיטימי. אז צריך להצביע הסבר למה זה מוצדק שאנשים מארץ מוצא מסוימת יצליחו פחות והטענה של הקונפליקט אליות והמרקסיסטיות הן שגישת המודרניזציה וכל רעיון הפיתוח הוא רעיון שמצדיק את השליטה של קבוצה אחת באחרות ושעתוק של סדר מעמדי.  
3.גישה וובריאנית-קבוצות אתניות כקבוצות סטאטוס הפועלות באמצעות סגירות והדרה.
4.גם גזע ואתניות מוצגים כ"אחרות" חברתית, בעיקר אחרות תרבותית.
5.שונות תרבותית נדונה במושגים היררכיים. יש דגש בגזע ואתניות כמנגנונים של הדרה, של תיוג, התהליך שבו קבוצות אתניות מוגדרות כאחר חברתית, כמישהו שלא שייך, שלא צריך להיות בפנים ויש להדריכו לפתחו ולטפחו. יכול להיות שיש שונות והבדל אבל המנגנונים הקונפליקט ואלים מתרגמים הבדלים אתנית להיררכיה אתנית.

No comments:

Post a Comment