Saturday, April 28, 2012

סוציולוגיה פוליטית: המדינה


סוציולוגיה פוליטית: המדינה
יש הרבה מאוד דרכים לחשוב על פוליטיקה, ויש הרבה מאוד נושאים שניתן ללמד במסגרת סוציולוגיה פוליטית. כאן בחרנו לדבר על 3 נושאים שהם מרכזיים ואלו היחסים בין מדינה אזרחות ולאומיות שזה משולש יחסים מאוד מורכב שהרבה מאוד מהסוציולוגיה הפוליטית בת זממנו עוסקת בו של עיצוב חברתי.
מדינה:
1.ארגון פוליטי שיש לו זכות בלעדית להשתמש בכוח לגיטימי כלפי אוכלוסיה בעלת זהות קולקטיבית מובחנת שיושבת שטריטוריה שהיא שטח מוגדר.
מדינה: הזירה המרכזית שבה מתנהלת פוליטיקה בעידן המודרני, אבל, אפילו על ההגדרה של מהי מדינה נתונה במחלוקת כאשר ההגדרה המינימאלית למדינה שהגיעה ממקס וובר: ארגון בעל מונופול או זכות בלעדית על שימוש באלימות ממוסדת בתחום גיאוגרפי נתון. וכולי...
ההגדרה הזאת לא כוללת את הטענה שהלגיטימציה היא כוללת, כלומר שניתן להשתמש באלימות לכל צורך שרוצים ומי נותן את הלגיטימציה ולמי יש אותה ומה היא כוללת, ולא כוללת אפיונים של האוכלוסייה שגרה בתוך האזור הגיאוגרפי, כלומר אנחנו לא שומעים את המושג לאום. 
המדינה המודרנית כמו שאנו מכירים אותה היום וכפי שהיא מוכרת על ידי וובר, היא באמת תופעה מודרנית שראשיתה לאחר המהפכה הצרפתית והיא הולכת ומתבססת מאז. מתחילת המאה ה-20 ועד סופה, כל שנה נוספות מדינות שמאמצות לעצמן מאפיינים של מדינות מודרניות: דגל, סמלים, פרלמנט, המנון וכל שנה יותר ויותר חלקים משטח כדור הארץ מחוסים במדינות, וחלקן מדינות לאום.
המדינה המודרנית שהופכת למקובלת בעיקר מאז תום מלחמת העולם הראשונה, נוצרים הסכמים בינלאומיים{ווילסון} שמתחילים לפרק את האימפריות{החל מ-1917}, ויש לנו יותר ויותר מדינות שמקבלות את הצורה של מדינת לאום. ויש לנו גם את הדבר הזה שנקרא חבר הלאומים שהיום זה האו"ם שזה ארגון בינלאומי בו מוצגות מדינות הלאום.
ואז המדינה, מהסוג החדש, לא הזאת של ההגדרה הכללית של וובר, שבו לא מתייחסים לאוכלוסייה שיושבת בה, הופכת מדינת הלאום למדינה מהסוג החדש המקובל, כאשר במדינת הלאום יש לנו גבולות טריטוריאליים, לפחות באופן רצוי חופפים במידה רבה את גבולות הלאום שיושב בתוך המדינה. ממש כמו במדינת ישראל שהגבול הירוק מבדיל בין שתי אוכלוסיות לאומיות.

2.למדינה תפקידים אינסטרומנטאליים ואקספרסיביים: אינסטרומנטאלי: לענות על צרכים של האוכלוסייה כגון: בטחון, כלכלה, בריאות, חינוך.יש משרדים לכל דבר, קידום תרבות ועוד אלמנטים אינסטרומנטליים, טכניים וכולי...ואקספרסיביים: לקבוע את הזהות של הקולקטיב{מדינות, עמים, תרבויות}: למדינה בת זממנו יש גם תפקיד משמעותי נוסף מדינת הלאום עומדת במרכזה של זהויות מודרניות.

No comments:

Post a Comment