Sunday, August 5, 2012

פסיכולוגיה חברתית: גורמים חריגים למשיכה בין-אישית


פסיכולוגיה חברתית: גורמים חריגים למשיכה בין-אישית


פסיכולוגיה חברתית - סיכומים

1. חיסרון אנושי מגביר – נוגד את תכונות חיוביות מעודדות

כשנותנים לאדם עוד ועוד תכונות חיוביות הוא נתפס כמושלם אבל לא אנושי, ואולי דווקא אם נגלה שעשה טעות נתפוס אותו כאנושי יותר ונחבב אותו יותר.
2. אבדן ייחודיות-נוגד את הדמיון
במצד המשיכה לבני אדם דומים, לאדם יש צורך חזק בייחודיות, שכן אובדן ייחודיות מעורר חרדה רבה. (מי שדומה לנו יותר מדי מאיים על הייחודיות שלנו).
מחקרים הוכיחו שדמיון רב מדי לאדם מעורר סלידה. מכאן, ככל שמידת הדמיון עולה כך עולה גם התגובה הרגשית החיובית לאדם, עד נקודה מסויימת של דמיון, בה המצב מתהפך התגובה החיובית יורדת.

3. דמיון מאיים ומרתיע – נגד דמיון

אדם שדעותיו דומות לשלנו, אך הוא בעל תכונות שליליות (חולה נפש, אסיר) יגרום לרתיעה, מתוך חשש שדמיון דעות וקרבה לאדם יביא גם לדמיון תכונות וגורל. לכן – לפי גישה זו מאנשים דומים לנו המחזיקים תכונות שליליות אנו דווקא נתרחק.

4. דגם הרווח וההפסד – סייג לדגם החיזוקים

יסוד הדגם החיזוקים הניח 2 דברים: חיזוקים גורמים לחיבה, ויותר חיזוקים משמעם יותר חיבה. דגם הרווח וההפסד בוחן רצף של חיזוקים וטוען שחיזוק חיובי שבא לאחר כמה חיזוקים שליליים יגרום לחיבה גדולה יותר/ רגשות חזקים יותר מאשר רצף של חיזוקים חיוביים בלבד.
מדובר על גודש של הערכות חיוביות.

5. חנופה - סייג לדגם החיזוקים

קיים כאן סייג למודל החיזוקים לגבי מצבים בהם ההערכה שמישהו נותן לנו (וע"י זאת מראה לנו חיבה ונותן לנו חיזוק חיובי) נוגדת את ההערכה העצמית שלנו ולכן לא נחבב אותו (חושבים שהוא חנפן / טיפש). מחמאה לזולת תחטיא את מטרתה אם הוא ייראה בה כוונת ניצול.

6. ניגודים מקרבים את הבריות – צרכים משלימים / וינש

התיאוריה גורסת שדווקא ניגודים נמשכים זה לזה. לאדם יש צרכים והוא מחפש בני זוג שישלימו אותם (אישה שתלטנית וגבר כנוע). כך נוצר מצב שצרכי אישיות משלימים זה את זה ושני ניגודים ימשכו. יש לתיאוריה הזו ביקורת שטוענת שמה שנראה כניגודים בין אנשים הוא תפקידים שונים שבני הזוג תופסים.
*טסר טוען שאנשים בעלי כישורים בתחומים שונים יימשכו זה לזה, ע"מ לא לפגוע בדימוי העצמי שלהם.

No comments:

Post a Comment