Friday, August 3, 2012

פסיכולוגיה חברתית: עמדות

פסיכולוגיה חברתית: עמדות

הגדרה ותפקיד
עמדה - יחס כלפי אובייקט מסויים (אדם/רעיון). ע"פ ההגדרה התלת רכיבית לעמדה 3 מרכיבים:
·    A – Affect: רגשות כלפי אובייקט העמדה, או הערכה לאור הידוע לגבי האובייקט.
·    B – Behavior: הנטייה או הנכונה של האדם להתנהג ע"פ העמדה שלו. למשל, אמליץ לשכן על חינוך חוץ בית ספרי או אבצע בעצמי
·    C – Cognition: המרכיב החשיבתי, כל מה שהאדם יודע, חושב או מאמין לגבי האובייקט. כל מה שאני יודע לגבי חינוך חוץ בי"ס.
* אין תמימות דעים בנוגע להגדרת העמדה,חלק מההגדרות הורידו חלק מהרכיבים אך ברור שיש כאן מרכיב ערכי.
אומרים על
העובדה שיש לנו עמדות שהיא פונקציונלית. כלומר, היא משרתת את ההסתגלות שלנו – לחברה, לסביבה, לתרבות וכו'. אבל בהגזמה, עמדה יכולה להפוך להיות דיספונקציונלית, פוגעת בהסתגלות שלנו:
פונקציונאלית של עמדות
דיספונקציונאליות
העמדה היא סכמה לארגון ידע
עמדות רבות מתייחסות לקבוצות של פריטים. מהרגע שאשייך פריט חדש לקבוצה תהיה לי כליו את העמדה שיש לי כלפי הקבוצה.
אם היא מתבטאת בהכללת יתר, בהתעלמות מפרטים, היא נהיית סטראוטיפית, ומובילה לעיוותי תפיסה ושיפוט.
סקסיזם (מיננות) – אידיאולוגיה הגורסת יתרון לאחד המינים על פני האחר.
הגנה על העצמי – עמדות משמשות אותנו כדי למנוע פגיעה בערך העצמי. משתמשים בעמדות כדי להימנע ממאפיינים שליליים של העצמי. מסבירים באמצעות עמדות למה כישלון מסויים לא  אשמה של העצמי. מישהו שלא מוצא עבודה יגיד שחברות ההייטק עכשיו מחשים רק צעירים, ולא פתוחים וכו'.

סילוף המציאות – זה לא אשמתי בכלל
העמדה מספקת צורך חברתי – אני מאמין באותם עמדות של הקבוצה: יש לי שייכות קבוצתית, הרגשת כוח, הערכה מצד חברי הקבוצה ותחושת שייכות
הזדהות עם הקבוצה נוצרת בין היתר באמצעות דחייה ושנאה ע"י קבוצות אחרות. שנאת זרים.
אפיק (דרך) לביטוי ערכים – יש הרבה עמדות שנגזרות מתוך משהו שאנחנו מחשיבים כערך.
למשל: ערך של שמירת מצוות נגזרות ממנו הרבה מצוות: קוד לבוש מסויים, שמירת שבת וכו'.

העמדה מביאה תועלת בשירות צרכים אישיים -  יכולה להיות אותה עמדה כמו לבוס שלי כדי להתחבב עליו ולא כי אני באמת מאמינה לא. אנו מפתחים עמדות חיוביות כלפי אנשים נחמדים וזה עוזר לנו אחר כך לבקש מהם סיוע.

No comments:

Post a Comment