Friday, August 3, 2012

סיכום פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חברתית היא תחום מחקר בפסיכולוגיה הבוחן את חיי הנפש של הפרט בהקשר המציאות החברתית שבה הוא נתון. התחום של פסיכולוגיה חברתית בוחן את הדרך שבה החברה משפיעה על הפסיכולוגיה של היחיד והיא למעשה שואלת לגבי היחסים שבין הפסיכולוגיה וההתנהגות הפרטית לבין הפסיכולוגיה וההתנהגות הקולטיבית. 
הפסיכולוגיה החברתית היא תחום שנוטה לנסינות רבה ומרבית המחקר בתחום זה הוא מחקר אמפירי בצד ניסוח של מודלים תיאורטיים המבקשים להסביר את התנהגותו של האדם בתור יצור חברתי.
הפסיכולוגיה החברתית נמצאת על הגבול שבין הפסיכולוגיה והסוציולוגיה שבוחנת את אותן השאלות אלא שהיא נוטה יותר להתסכל עליהן מכיוונה של החברה, ולא מהכיוון של הפרט כפי שעושה פסיכולוגיה חברתית.
כאן תמצאו אסופת סיכומים בנושאי פסיכולוגיה חברתית המבוססים על קורס המבוא בנושא של האוניברסיטה הפתוחה. הסיכומים מוגשים לכם בכדי לסייע בלימוד אך אין האתר אחראי על מהימנותם ועל כל שימוש שנעשה בהם ללא שיקול דעת מתאים.


נושאים בפסיכולוגיה חברתית

אנו נתחיל את הסיכומים שלנו בפסיכולוגיה חברתית עםהגדרת תחום הפסיכולוגיה החברתית. לאחר מכן נדון בנושא שיטות החקירה של הפסיכולוגיה החברתית. הנושא של קוגניציה חברתית ועיבוד מידע חברתי עוסק בתחום של היוריסטיקות בחשיבה או הטיות בהיסק. אחד הנושאים המרכזיי בהקשר זה הוא ייחוס סיבתיות והקשרים שבין ייחוס סיבתי והסקה.
התיאוריות של ייחוס סיבתי עוסקת בנושאים כמו עקרונות ההפחתה וההגברה בייחוס סיבתיטעויות והטיות בייחוס סיבתי
ייחוס לעצמי וכן האופן שבו יש הבדלים בינאישיים בייחוס סיבתי. עוד בנושא של קוגניציה והתנהגות נעסוק בנושא של מושג העצמי ונדון במבנה מושג העצמי. תחום זה רלוונטי לנושאים כמו תכונות אישיות וצרכים והיבטים מוטיבציוניים.
בנושא של עמדות נדון ברכישה ושינוי עמדות, הדרכים השונות של מדידת עמדות, הקשר בין עמדות והתנהגות וכןתהליכי השפעה של עמדות כמו שכנוע, שם נעסוק בנושאי גישת התגובה הקוגניטיבית לשכנוע או תחבולות שכנוע.
הנושא של דיסוננס קוגניטיבי הוא אחד המפורסמים בפסיכולוגיה החברתית בקשר בין היתר של דרכים חלופיות לשכנוע עצמי / תיאוריות נוספות על התנהגות סותרת עמדה.
אנו נדון בקשר בין משיכה בין אישית והתחברות חברתית ונשאל כיצד נוצרת משיכה בין אישית גם במקרים של גורמים חריגים למשיכה בין-אישית. כמובן שהנושא המעניין כאן הוא זה של משיכה רומנטית - אהבה.
התנהגות פרו חברתית  היא אחת השאלות הגדולות של החקירה החברתית ששואלת מהו המניע להושטת עזרה: אגואיזם או אלטרואיזם?  ובהקשר  אלטרואיזם ניתן לשאול מתי אנשים עוזרים? וכן כמובן למי אנשים עוזרים.
עוד נושא מעניין הוא זה של תוקפנות ומהם גורמים להתנהגות תוקפנית.
 אחת השאלות המרכזיות של הפסיכולוגיה החברתית היא זו של הקבוצה ואנו נדון בתחום של השפעות פשוטות בקבוצה, הנושא של קבלת החלטות בקבוצה, מהן דילמות בקבוצה וכן כיצד נוצרת מנהיגות.
לבסוף נדון בקשר שבין סטראוטיפים לבין דעה קדומה וגזענות.

No comments:

Post a Comment