Wednesday, August 8, 2012

פסיכולוגיה חברתית:משפחה, חברים, אהובים ובני זוג.

פסיכולוגיה חברתית:משפחה, חברים, אהובים ובני זוג.

על פי הפסיכולוגיה החברתית, האלמנט המשותף בכל יחסים קרובים הוא התלות ההדדית. אנשים משפיעים אחד על השני בצורה הדדית לאורך זמן.
היחסים מתחילים במשפחה מהינקות והילדות. מתוך האינטראקציה שלנו עם אחרים אנו מקבלים מושג על עצמנו, כלומר אנו מקבלים שיקוף של התפיסות והערכות של המשפחה שלנו והסביבה הקרובה ועניין זה משליך על עצמנו.
"סגנון התקשרות" זהו מושג מפסיכולוגיה התפתחותית שעבר אל הפסיכולוגיה החברתית המתקשר לאופי היחסים בין הורה לילד.
סגנון זה מעוצב בילדות וממשיך איתנו הלאה בכל מעגל החיים.
הספרות ההתפתחותית הקלאסית תיעדה את התנהגות האם והתינוק והקשר בניהם, אך אנו מעוניינים לעסוק בקשר ההתפתחותי בין האם לילד המתבגר.
חזן ושייבר שני חוקרים מהתחום הושפעו מהספרות ההתפתחותית שתיעדה את הקשר בין האם לתינוק, והחליטו לקחת את המושגים הללו לבגרות.
חוקרים אלו ערכו מחקר שבו הם שאלו אנשים מבוגרים מה מאפיין את הרגשות והעדפות שלהם ואת יחסם עם אנשים אחרים. החוקרים נתנו לנחקרים שלוש אפשרויות שלהם הם יכלו לשייך את עצמם בדרך שתתאר את יחסם עם אחרים בצורה הטובה ביותר. . הממצאים הראו כי מתוך הנחקרים:

56% מהנחקרים תיארו את יחסם עם אחרים בסגנון בטוח
25% מהנחקרים תיארו את יחסם עם האחרים בסגנון מתרחק/נמנע
20% מהנחקרים תיארו את יחסם עם האחרים בסגנון אמביוולנטי
אנשים שאפיינו את היחסים שלהם עם אנשים אחרים כבטוחים, תיארו את היחסים שלהם עם אחרים כיחסים מלאים באושר, הדדיות, אמון, ידידות וקרבה. אנשים אלה תיארו את עצמם כילדים בעלי הערכה עצמית גבוהה, ובעלי יחסים חמים עם הוריהם.
לעומת זאת האנשים בעלי הסגנון הנמנע/מתרחק מדברים על פחד מקרבה ואינטימיות, מראים חוסר ביטחון מאחרים. כאשר הם תיארו את עצמם כילדים הם תיארו עצמם כילדים מפוחדים, חסרי ביטחון ובעלי יחסים קרים ולא עקביים עם הוריהם.
באופן דומה למדיי, אנשים בעלי יחסים אמביוולנטיים מתארים את הפחד מיחסים עם אנשים אחרים אך מצד שני הם רוצים יחסים עם אנשים אחרים. לאנשים אלו יש תנודות רבות ביחסים עם אנשים אחרים, אנשים אלו מרבים להתאהב ממבט ראשון. אנשים אלו מפחדים מיחסים עם אחרים מפאת העובדה כי אותו בן/בת זוג עלול לנתק את היחסים עמם. כילדים אנשים אלו היו לא חברותיים, ויחסם עם הוריהם היו קרים.

No comments:

Post a Comment