Friday, August 3, 2012

פסיכולוגיה חברתית: מדידת עמדות

פסיכולוגיה חברתית: מדידת עמדות


מדידת עמדות
דיווח עצמי – שאלוני עמדה
סולם עמדה - שאלון המורכב מכמה שאלות הנוגעות להיבטים שונים של עמדת המשיב כלפי אובייקט. על מנת לראות תמונה כוללת על עמדתו של המשיב מקבצים את תשובותיו לכל השאלות לנתון אחד הנקרא אינדקס (מדד). סולם עמדה מאפשר לקבל תמונה כללית על העמדה מבלי לאבד הבחנה בין ההיבטים השונים שלה.
שיטות שונות למדידת עמדות בעזרת סולם עמדה:
א.      סולם ליקרט –מודד את עמדתו של האדם לפי סכום הערכות שאדם נותן להיגדים שונים הנוגעים לאובייקט העמדה..
ב.      סולם בוגרדוס – סולם למדידת מרחק חברתי בין אנשים מקבוצות שונות. בנוי מפריטים המדורגים לפי מידת הנכונות לקבל את בני הקבוצה החברתית.
ג.        סולם גוטמן – שיטה לבניית שאלון עמדות חד מימדי, ניתן להשתמש בה למדידת עמדות מנושאים שונים. ציון העמדה נקבע לפי הפריט המחייב ביותר (לגלות למישהו סודות אישיים מול להכין איתו שיעורי בית) או לפי מספר הפריטים שהמשיב השיב עליהם בחיוב.
ד.      סולם ת'רסטון –סולם זה למדידת עמדות נותן לא רק מידע על רצף הפריטים (איזה פריט מבטא עמדה קיצונית יותר) אלא גם על גודל המרווחים בין הפריטים (האם המרחק בין נכונות לשחק עם חבר בהפסקות לבין נכונות להכין איתו שיעורי בית זהה למרחק בין הנכונות להכין איתו שיעורים  לבין לבלות איתו סוף שבוע). בעזרת "שופטים" (המייצגים את האוכלוסיה הנחקרת) החוקר מייחס לפריטי השאלון ערכים מספריים המבטאים את כיוון העמדה וקיצוניותה.
ה.      הדיפרנציאל הסמנטי – שיטה למדידת עמדות, המבוססת על חקר המשמעות הקוגנטיבית של המילים. הרעיון הוא שלכל מילה יש משמעות סמנטית שהיא פרטית לאדם ומשקפת עמדותיו.
בשיטה זו מוצג לנחקר אובייקט והוא מתבקש לתארו ע"י 7 סולמות של תכונות דו קוטביות
(שמח-עצוב, חם-קר). הסולמות נחלקים ל- 3 מימדים: הערכה (טוב-רע, יפה-מכוער), עוצמה (חזק-חלש, כבד-קל) ופעילות (איטי-מהיר, פעיל-עצלן).
אמות מידה לאיכות השאלון
·    מהימנות  - תכונה המבטאת עד כמה ניתן לסמוך על כלי המדידה, עד כמה הוא מדויק. למהימנות 3 היבטים: יציבות – הכלי יראה תוצאה זהה בזמנים שונים; שוויון ערך (אקוויבלנטיות) – השאלון יבחן את עמדתו האמיתית של הנבדק, ולא תגובות לניסוח ספציפי;
עקיבות פנימית – הכלי יניב ציונים דומים מחלקיו השונים.
·    תוקף – עד כמה הכלי בודק את העמדה שלמטרתה נבנה. כדי להיות תקף הכלי חייב להיות קודם כל מהימן. 3 סוגי תוקף:
o     תוקף תוכן – השאלון כולל את כל הנושאים לשמם נבנה (ייעוץ מומחים מעריכים את השאלון)
o     תוקף ניבוי – האם התשובות לשאלון אכן מנבאות את המשתנה (קבלה לעבודה)
o     תוקף מבנה – האם המשתנה הנחקר הוא אותו משתנה שניסינו מדוד (תכונות דומות).
מתאם – מידת ההתאמה בין הנתונים שהתקבלו משתי מדידות נפרדות. ככל שהמתאם בין מדידות נפרדות גבוה יותר, כך גדלה מהימנותו של השאלון (מעל 0.8).
רציוּת חברתית – רצונם ונטייתם של אנשים להיתפס באור חיובי ע"י הסביבה. עשוי להוביל נבדקים במחקר להימנע מלהביע את עמדתם האמיתית. 

No comments:

Post a Comment