Friday, December 2, 2011

הרמב"ם והפילוסופיה


שלוש גישות שונות למקום הרמב"ם בפילוסופיה
·         הגל
-         ההיסטוריה מתקדמת בצורה דיאלקטית: תזה, אנטי תזה, סינתזה. לדוג' יש לבן, שחור ואפור.
-         הרוח (Geist) מתגלה בהיסטוריה. ככל שההיסטוריה מתקדמת הרוח, השכל התבונה מתגלה ומתפתחת בעולם.
-         הסינתזה היא לא תמיד בקונטקסט חיובי: הסינתזה שומרת על כל הדברים ההכרחיים בתזה ובאנטיתזה ולכן אין עוד צורך בקצוות. ניתן להישאר רק עם הסינתזה.
-         התזה העברית האנטי תזה היוונית והסינתזה הנוצרית: התרבות העברית והתרבות היוונית היו מנוגדות ולאחר הסינתזה בניהם הנצרות נותרה ואותן אפשר לזנוח.
-         תלס, סוקרטס ואפלטון => אוגוסטינוס עד אקווינס. מורה הנבוכים שייך לעבר הקדום של היוונים.
·         וולפסון:
-         התפיסה של הגל היא פרו-נוצרית.
-         הוא מנתח את ההיסטוריה בצורה הבאה:
הפילוסופיה היוונית. פילון (20 לפנה"ס). פילוסופיה מקראית. שפינוזה (1700). פילוסופיה מודרנית.
-          היוונים שאלו את כל השאלות הגדולות. כל השאלות החשובות כבר נשאלו.
-          פילון היה הפילוסוף המקראי הראשון. הוא חולל מהפכה. כל השאלות הגדולות נענו דרך כתבי הקודש, התשובות לשאלות הפילוסופיות הגדולות נשענו דרך הקשר עם האלוהים (בין עם מוסלמים, נוצרים או יהודים). אחריו התחילה תפיסת הפילוסופיה המקראית.
-          שפינוזה הוביל לתפיסה החדשה של הפילוסופיה.
-          מורה נבוכים של הרמב"ם נמצא בדיוק באמצע. באמצע התקופה של הפילוסופיה המקראית. בימי הביניים מהמאה ה-9 עד המאה ה12-13 מרכז הפילוסופיה היה בארצות האסלאם. אחרי זה הנוצרים הם היו אלו שקידמו את הפילוסופיה. הרמב"ם חי בין המאה ה-12 ל-13.
-          הרמב"ם חשב שהנצרות כובלת את המחשבה ולא תיתכן פילוסופיה אצל הנוצרים. בסוף ימיו, הוא הופתע לראות שהמרכז המדעי והפילוסופי עבר ממוסלמים לנוצרים.
·         ליאו שטראוס:
-         ירושלים (התגלות-דת) ---------<
-           אתונה (פילוסופיה) ------------>

-          יש שני צירים מקבילים ואין משותף. לא יתכן שאדם יהיה פילוסוף ואיש דת ביחד. יכול להיות שיש פילוסוף שמתחזה ליהודי. לדת יש ערך חברתי, פוליטי או פדגוגי חשוב (מרקס היה אומר "אופיום להמונים"), ולכן טוב להיות דתי, אך פילוסוף אמיתי לא יכול להיות איש דת. כמו כן, ישנם אנשים דתיים שהאל הוא מרכז חייהם והם משתמשים בפילוסופיה כדי לקדם את הדת.
-          שטראוס ציין שהנצרות כובלת את נפש האדם. באסלאם וביהדות יתכן שיהיו מאמינים שהם גם פילוסופיה. שם נמצא גם הרמב"ם.
·         סיכום: קפיצות בשני התרבויות הקוסמופוליטיות: היהדות והפילוסופיה.
-          המרכז הפילוסופי משתנה בעולם ממקום למקום מעת לעת.
-          המרכז היהודי גם הוא משתנה ממקום למקום מעת לעת.
-          הגשר של שני התרבויות במאה ה-12-13 הוא מורה נבוכים.


No comments:

Post a Comment