Saturday, March 3, 2012

פילוסופיה קונטיננטלית ופילוסופיה אנליטית

פילוסופיה קונטיננטלית ופילוסופיה אנליטית הם שני זרמים בפילוסופיה שהתפצלו מהפילוסופיה של העת החדשה במאה העשרים. ככלל, הפילוסופיה הקונטיננטלית מאפיינת יותר הוגים שפעלו ביבשת אירופה בעוד שהפילוסופיה האנליטית מאפיינת הוגים שפעלו בעולם האנגלו-סקסי דובר האנגלית, בעיקר אנגליה וארצות הברית.

ההבדלים בין הפילוסופיה הקונטיננטלית והפילוסופיה האנליטית אינם רק הבדלים של מקום ואנשים, אלא מהווים סלע מחלוקת עמוק וחשוב ביותר בפילוסופיה של המאה העשרים.

הפילוסופיה האנליטית, שכאמור הייתה בעיקר דוברת אנגלית, עסקה בעיקר בשאלות של לוגיקה בניסיון למצוא את הכלים המנטליים שיבטיחו ידיעה ברורה וודאית לגבי העולם, והיא הייתה קשורה רבות לפילוסופיה של המדע.
הפילוסופיה הקונטיננטלית עסקה יותר בשאלות של ייצוג וההתמודדות האנושית עם עולם שאין ולא יכולה להיות בו ודאות ונטתה יותר לעסוק בשאלות חברתיות לעומת הפילוסופיה האנליטית.

את הפער בין הפילוסופיה הקונטיננטלית לבין הפילוסופיה האנליטית ניתן להבין במידה רבה סביב המורשת של עמנואל קאנט ותגובות שונות לפילוסופיה שלו. קאנט קבע כי אין לנו דרך להכיר את העולם אלא על ידי השלכה של המסגרות המנטליות שלנו עליו. הגל לאחריו הוסיף לפילוסופיה את שאלת הרלטיביזם כאשר אמר שמסגרות מנטליות שונות יכולות לפיכך לראות את העולם בצורה אחרת.

הפילוסופיה האנליטית סרבה לקבל את הטענה של קאנט בדבר אי היכולת להכיר את העולם לאושורו וניסתה כאמור לנסח כלים לוגיים שיאפשרו להשיג ידיעה ודאית אודות העולם. הפילוסופיה האנליטית נכשלה במידה רבה במשימה שלה, מה שהוביל לצמיחתה של הפילוסופיה הפוסט-אנליטית בסוף שנות החמישים וראשית שנות השישים.

הפילוסופיה הקונטיננטלית קיבלה במידה רבה את הפילוסופיה של קאנט והגל ויצאה לחקור את העולם שבו אין ודאות אלא רק פרשנויות שונות, כפי שאמר ניטשה. הפילוסופיה הקונטיננטלית מתאפיינת בהגות קיומית כמו זו של היידגר, הוסרל וסארטר ובמסורת של חשיבה חברתית ביקורתית (תיאוריה ביקורתית) והמשך של המסורת של הפילוסופיה המרקסיסטית באסכולת פרנקפורט למשל.   

כיום כבר לא כל כך מקובלת ההבחנה בין הפילוסופיה הקונטיננטלית לבין הפילוסופיה האנליטית, בין היתר מכיוון שבמידה רבה שני הזרמים האלו בפילוסופיה חווה שינויים ותמורות רבות, אך עדיין ניתן לאתר הבדל ניכר לעין בין הפילוסופיה שנכתבת בעולם דובר האנגלית לבין הפילוסופיה שנכתבת באירופה. 

No comments:

Post a Comment