Monday, November 14, 2011

פילוסופיה יוונית: תכליתיות על פי אריסטו


תכליתיות- אריסטו
ההסבר המכניסטי- ע"פ ההכרח הוא מקרי. מצין מה שקורה באופן חד"פ. מלמטה למעלה. כולנו מדברים על תכלית אבל השאיפה היא להסביר אותם ללא תכלית כמו הרדוקציה של הביולוגיה לפיזיקה. אין קשר הוליסטי. רוצה להסביר את המין והתפתחותו ולא את הפרט.
ההסבר התילאולוגי התכליתי- מזהה את התופעות שמתרחשות תמיד או ע"פ רוב, אלא אן משהו מפריע יתממשו. הוא בא מלמעלה למטה- השלם הקודם לחלקיו ונותן להם היגיון- עיקרון שלמות המסביר מדוע חלקים נמצאים בקשר אחד עם השני. מסביר את התפתחות הפרט ואיזה פונקציות התממשו לאיזה צורך.

סוג ההכרח הוא היפותטי שתלוי בצורה- במשהו אחר. כדי לחיות יש צורך באיברים. עכשיו ממתחילה שרשרת של הכרחיות- חומר, תאים רקמות וכו' אבל מי אמר שאני צריךל להיות בע"ח אין הכרח כזה!!!! מבנה פונציונאליסטי, צורני בניגוד לחומרי. ובעיקר התכלית שאריסטו נותן לנו היא פנימית למין! התכלית הפנימית היא שראשית המינים הביולגים תכליתם להתרבות ולהעמיד צאצאים ובנוסף, תכלית זו מושגת ע"י תכליות משנה, שמאפשרות לה להשיג את המטרות הללו. עושים זאת בתור מין לכל אחד יש מבנה מיוחד ואת התכליות המיוחדת וקשורות לשרידה במינים הביולוגים. אף מין אינו בעל תכלית חיצונית- תכלית שימוש אלא באופן מקרי. זה שאנחנו יכולים לעכל כבשה לא אומר שנולדה למאכל- זה איננו תכליתה אנחנו משתמשים בפונקציות משניות. אף נועד להריח ולנשום ולכן זה שאפשר לשים עליו משקפים זה מקרי ולא נועד להסביר אותו. כך גם לגבי  מוצרי מלאכה. נעליים- לא יכולות להיות זהות לשולחן. אבל מי שעשה אותה עשה אותה כדי להרוויח כסף ולמכור אבל מה שמגדיר את הצורה שלה היא הגנה לרגל.

יש שאיפה במדע לעשות רדוקציה לפיסיקה. ההסבר התכליתי מסביר משו ע"י משהו שלא קיים. הביולוגים מכירים בתכליתיות. אי אפשר ךלעשות רדוקציה של איכות לכמות. ההכרח של החומר הוא חלק מהמשחק אבל ההסבר חסר.

מהי האבולוציה. מדע מודרני מתאפין ושונה לעומת גלילאו במתודה-
  1. הטענה ניתן לשחזר את הטענות.
  2. היא מנבאת. יכולת ניבוי. אם תעשה X וY יקרה Z

מה שעושה האבולוציה (לכן היא חלשה במדע) היא שהיא מבססת על מנגנון של מקריות אפילו אם אפשר שחזר אי אפשר לנבא (מוטציות נגיד) היא מפרשת את העבר- מיתוס? יש לה חולשה אינהרנטית בתור פרשנית העבר:
1. מבוססת על מנגנון של מקריות


מושגי הכוח והפועל הוטמעו בצורה כה משמעותית בחשיבה ובשפה המערבית. אריסטו רוצה להבין את עולם המושגים של הפילוסופיה שקדמה לו ואיך אפשר לתת תמונה אלטרנטיבית ע"י מתן פרושים למושגים
אבולוציה היא הסבר לא מדעי שנשען על תמונה העולם המדעית וזה הכוח שלו. הסבר לא טוב במיוחד, לא נטול חורים. 
No comments:

Post a Comment