Friday, September 2, 2011

חברה ופוליטיקה בישראל: העולה והצבר


העולה והצבר – עלייה מאתיופיה ומחבר המדינות

עד כמה השתנה המצב בין גלי העלייה הקודמים (שלמדנו בשיעור הקודם) לבין גלי העלייה הללו? האם נהיה יותר פלורליזם תרבותי?

ארצות הגירה נוספות מלבד ישראל: ארה"ב, אוסטרליה, קנדה...
ההבדל ביניהן לישראל – המניע. לישראל לא מהגרים אלא עולים. ולא כל אחד יכול להגר לישראל אלא רק מי שיהודי או בעל דור קודם יהודי. אי אפשר סתם לרצות להגר לישראל.

בשנים קודמות עלייה לישראל יכלה להיות מתוך מניעים דתיים וציוניים (לפני קום המדינה), אך במהלך השנים האחרונות העלייה נושאת יותר אופי מעשי – בריחה מרדיפות, רצון לשינוי כלכלי וכד'. (לאו דווקא ציונות).

גלי העלייה מרוסיה ואתיופיה מעלים מספר שאלות:
למשל -  האם הם יהודים ומגיע להם לעלות לארץ לפיכך?

 מה גרם לקשיים בעלייה האתיופית?
 תהו בנוגע ליהדותם. (גם לפלשמורה – יהודים שהתנצרו).
 צבעם השחור "סיבך" אותם. רמתה הטכנולוגית של המדינה ממנה הם באו, המקומות בהם שיכנו אותם, רמת הדת בארץ לעומת מה שהם דמיינו, ההשכלה הנמוכה והניסיון התעסוקתי הנמוך – כל אלו הערימו עליהם קשיים בקליטתם. מדיניות הקליטה הישירה טמנה עוד קשיים בשל הפערים במנטאליות ובשל הקשיים שפורטו עד כה.

ומה בנוגע לעלייה הרוסית?
הם הגיעו בשני גליה עליה, כך שהגל השני כבר ידע יותר מה לעשות והיו לו פה יותר שורשים שיקלטו אותו. לגל הראשון עשו בעיות בהגירה, אך לגל השני נתנו לעלות בקלות יתרה.
לעומת האתיופים, יותר קל לרוסים להשתלב. מניעיהם לעלייה שונים, יותר קל להם להשתלב במנטאליות, יותר קל להשתלב בשוק העבודה כי הם בעלי ההשכלה, יש להם אפשרות גדולה יותר לעבוד במקצוע שלהם.
יש להם כיום כוח כמותי פוליטי ותרבותי גדול. יש להם עליונות מספרית על העלייה מאתיופיה.

הבדל גדול בין העלייה האתיופית לרוסית נובע מהעובדה שרוב העולים הרוסים ראו עצמם לא שייכים לישראלים, אפילו בעליונות על הישראלים. הם ראו את ישראל כמקום לשפר את תנאיהם האישיים והמדיניים, ולפיכך נתפסו לפעמים כ"אנטי" ישראלים.

למדינת ישראל עצמה היה גם מניע לכמות העולים הגדולה – לחזק את המספר של האוכלוסייה היהודית בארץ, להיות חזקים מבחינה דמוגראפית.

קליטה ישירה: מדיניות שבאה לתקן את המדיניות של שנות ה- 50. נותנים סל קליטה והעולים צריכים "להסתדר לבד".
תוצאות :הרוסים מגייסים את הידע והכוח המספרי ומצליחים לשפר את מצבם בעזרת מדיניות זו.
האתיופים לא יודעים לעשות שימוש נכון במדיניות הישירה ונגרם עוני ופשע.

גם הרוסים האתיופים סובלים מגזענות, אך האתיופים יותר.
בגלל מספרם הרב של הרוסים יש פחות גזענות כלפיהם. הרוסים דבקים בשפתם וערכיהם, הם מקימים להם ערוצי תקשורת ומפלגות משלהם. 

ראה גם:

No comments:

Post a Comment