Tuesday, April 24, 2012

פילוסופיה של המדע

הפילוסופיה של המדע היא תחום בחשיבה הפילוסופית שהתפתח בעיקר במהלך המאה ה-20, למרות שהוא במידה מסוימת היה חלק מהחשיבה הפילוסופית לכל אורך תולדותיה. הפילוסופיה של המדע היא פילוסופיה ששואלת לגבי טיבה של הפעילות המדעית, ובעיקר לגבי טיבו של הידע המדעי.
במקרים רבים, לפחות בראשיתה, נוטה הפילוסופיה של המדע להיות פילוסופיה שמבוססת במידה רבה על לוגיקה פורמלית ומכאן שהפילוסופיה של המדע נקראת, או משתייכת אל, הזרם של הפילוסופיה האנליטית. עם זאת, במהלך המאה ה-20 חלו מספר מפנים בפילוסופיה של המדע שבניהם המעבר לפילוסופיה פוסט-אנליטית (למשל אצל וילארד קווין). מפנה חשוב נוסף במסגרת הפילוסופיה של המדע הוא המפגש שלה עם הסוציולוגיה במשנתו של תומס קון ורלטיביזציה של הידע המדעי שהופך להיות תלוי תרבות, נושא שפול פייראבנד ימשיך לפתח.
להלן תמצאו מאגר של סיכומים אקדמיים בנושא של הפילוסופיה של המדע. הסיכומים כוללים דיונים בלוגיקה של הפילוסופיה של המדע, משנתו של קרל המפל והפוזיטיביזם הלוגי. משם עוברים הסיכומים בפילוסופיה של המדע לדון במשנתו של הפילוסוף החשוב קרל פופר. השלב הבא בפילוסופיה של המדע נמצא אצל תומס קון ומושג הפרדיגמה שלו שחולל רעידת אדמה בתחום הפילוסופיה של המדע. בנוסף תמצאו דיון בנושאים מתקדמים יותר של הפילוסופיה של המדע כמו משנתם של וילארד קווין, נלסון גודמן ופול פייראבנד וכן סיכומי מאמרים חשובים בפילוסופיה של המדע.

No comments:

Post a Comment