Saturday, June 22, 2013

סיכומים בתנ"ך לבגרות

סיכומים בתנ"ך לבגרות
להלן תמצאו אסופת סיכומים של מרבית החומר בתנ"ך לקראת בחינת הבגרות. הסיכומים בתנ"ך כוללים את נושאי: מלכים ונביאיםעלילות הראשיתחורבן, גלות וגאולהחוק וחברה במקראהמאבק לחברה מוסריתאדם וגורלו בספרות החוכמה ו- חיי הפרט והכלל בראי השירה.

הסיכומים בתנ"ך ערוכים על פי פרקי הלימוד השונים ומסודרים על פי סדר נושאי. בכל עמוד סיכום תמצאו על פי רוב קישורים לנושאים וסיכומים נוספים וכן הרחבות. חשוב לציין כי הסיכומים אינם תחליף לחומר הלימוד והם באים בכדי לסייע ללומדים לערוך חזרה לקראת המבחן. לכל הפחות יש להכיר את הטקסטים עצמם בנוסף ללימוד שכן הם מהווים את היסוד ההכרחי להבנה מלאה של הסיפורים הנדונים. סיכומים נוספים בתנ"ך ניתן למצוא כאן. כמו כן ניתן לפנות אל מאגר משאבים איכותי בנושא בגרות בתנ"ך. בהצלחה!

כאן תוכלו למצוא סיכומים לבגרות בתנ"ך לפי מיקוד חורף תשע"ד 2014

סיכומים בתנ"ך
מבוא לספר מלכים
מלכים א' פרק א' 
מלכים א' פרק ג'
מלכים א' פרק ח' 
מלכים א' פרק י"א (סיכום נוסף: מלכים א' פרק י"א)
מלכים א', פרק י"ב (סיכום נוסף: מלכים א', פרק י"ב )
מלכים ב', פרק ב' 
מלכים ב', י"ז (ראו גם: חורבן שומרון וגלות עשרת השבטים )
מלכים ב', י"ח - מסע סנחריב (ראו גם: מסע סנחריב)
מלכים ב', פרק י"ט
מלכים ב', פרק כ"א : מלכות מנשה (סיכום נוסף של מלכים ב'  פרק כ"א והשוואה לדברי הימים ב', פרק ל"ג)
מלכים ב פרק כ"ב – מציאת ספר התורה (ראו גם הרפורמה של יאשיהו -  מלכים ב', כ"ב – כ"ג)
דברים פרק יב'
מלכים ב', פרקים כ"ד– כ"ה : קץ ממלכת יהודה (סיכום נוסף של מלכים ב', פרק כ"ד)
מלכים ב כ"ה – חורבן יהודה/ירושלים/בית המקדש הראשון והגלות לבבל (סיכום נוסף של מלכים ב' פרק כ"ה)
דברי הימים ב' ל"ו - השוואה למלכים ב' כ"ה 
מבוא לספר ירמיהו
ירמיהו פרק א' (ראו גם ירמיהו, פרק א' – הקדשת ירמיהו לנביא)
ירמיהו פרק ב'
ירמיהו פרק ז' : מוסר ופולחן
ירמיהו פרק י"ב
ירמיהו פרק ל"א
 ירמיהו פרק כו' : משפט ירמיהו
ירמיהו, פרק כ"ח: מיהו נביא אמת ?
ירמיהו כ"ח – נביא אמת ונביא שקר
 יחזקאל יח - תגובת יחזקאל לתחושות הגולים בבבל
יחזקאל ל"ז 1- 14 :  שיבת העם לארצו בחזון העצמות היבשות
יחזקאל ל"ז 15 – 28- הגאולה השלמה בחזון העצים
עזרא א' 1-7 - הצהרת כורש
 החוק המקראי
חוקי ההמזרח הקדום
דברים ו' 4 – 14 – "קריאת שמע"
מקור החוק המקראי, מטרתו והיקפו:
חוקי הגנה וסעד לחלשים- גר, יתום ואלמנה
דיני ההגנה על החלשים - טבלה מסכמת
דיני הסעד לחלשים - טבלאות מסכמות
סיוע לנזקקים
דיני שלושת הרגלים - שמות כ"ג
ויקרא, פרק י"ט - חוקים מוסריים
ויקרא יט :" פרשת קדושים"
חוקי מלחמה – דברים פרק כ
דברים כ' 1 – 9  לשכת הגיוס לקראת יציאה למלחמה
 בראשית פרק א – ב פס' 3 סיפור הבריאה הראשון
תהלים ק"ד - מזמור טבע וסיפור הבריאה
בראשית פרק ג – סיפור גן העדן
בראשית ג' – מושגים ומיומנויות
התפתחות הציויליזציה – בראשית ד'
בראשית פרק ט' - פס' 7-1 – ברכת ה' לנח ולבניו:
סיפור מגדל בבל – בראשית י"א 9-1
מושגים ומיומנויות בהקשר לנושא  ספורי הראשית : בראשית א-יא.

No comments:

Post a Comment