Saturday, June 22, 2013

סיכומים בתנ"ך: מושגים ומיומנויות בהקשר לנושא ספורי הראשית : בראשית א-יא.

סיכומים בתנ"ך: מושגים ומיומנויות בהקשר לנושא  ספורי הראשית : בראשית א-יא.


  המושג
מה ידוע לי על המושג
דוגמאות מתוך החומר, ציון מראה מקום.
1. מיתוס
מילה יוונית שפירושה סיפור. משמעותה הרחבה יותר מציינת סיפור אגדתי מכונן שעמים מספרים כדי להתמודד עם בעיות קיומיות מרכזיות.
מיתוס הבריאה הבבלי:"אנומה אליש", "עלילות גלגמש",
מיתוס מרד הים.
2. מיתולוגיה
אוסף של סיפורי מיתוס, סיפורים העוסקים בחיי האלים מוצאם מלחמותיהם וגבורותיהם. מיתוסים רבים של המזרח הקדום עוסקים בנושאים דומים כגון: בריאת העולם, בריאת האדם,גן עדן,סיפור המבול. לאלים בסיפורים אלה התנהגות אנושית.
ראה עמודה שלעיל.
3.מיתוס מרד הים
במיתוסים של עמי הסביבה נזכר סיפור על מרד של אל הים-רהב ומפלצות האוקינוס (נחש ,תנין,לויתן) נגד האל בעל בראשית הבריאה.
המקרא מציג שתי עמדות שונות: 1. התנגדות למיתוסמרד הים באלוהים באמצעות הצגת מפלצות הים כחיות לא מאיימות למשל: בראשית א',2 ,21.ג',1. תהילים ק"ד,26.
2. אימוץ תמונות מהמיתוס כדי לפאר את ה'. ישעיה נ"א  9-10.
4. דה- מיתולוגיזציה,
שלילת המיתוס/ הסתייגות/ דחייה
ויכוח של המספר המקראי עם אמונות ודעות שרווחו במזרח הקדום. לרוב מתווכח המספר המקראי באופן עקיף עם המיתולוגיה.
ראה עמודה שלעיל, ראה גם בראשית א',3, 9, 14, 26-28 . בראשית ב'-ג' במקרא גן עדן נועד לאדם ולא לאלים. בראשית ו' 1-4, ט'12-17,
5. מדרש שם
סיפור שתפקידו להסביר שם אדם או שם מקום.
בראשית ב',23. ג',20. ד',1, 26. ו',9.
6. סיפור אטיולוגי
סיפור שבא להסביר תופעה קיימת.
בראשית ב',24. ג' . ד' 17-22. ו' 1-4. ט' 12-17, 24-25. יא' 1-9.
7. מונותאיזם                             
אמונת היחוד, אמונה באל אחד טרנסנדנטי הבורא היחיד והשליט ביקום כולו.
כל עלילות הראשית, בניגוד לתפיסה האלילית (המיתוסים של המזרח הקדום). למשל האל הבורא היחיד בבראשית א' , ישעיה מ' 12-14, ישעיה נא 9-10.
8. פוליתאיזם
אמונה בקיומם של אלים רבים, השולטים יחד בעולם כשכל אל מפעיל תחום בכוחות הטבע או בחיי האדם.                             
"אנומה אליש"- מיתוס הבריאה הבבלי, "עלילות גלגמש" .
9. ערוב תחומים                            
ערוב בין העולם האנושי והאלוהי.
במיתוס הבריאה הבבלי האדם נוצר מדם האל, אותנפשיתים מקבילו של נח  הוא אדם שהופך לאל. בבראשית ו'1-4, בני האלוהים-מלאכים מזדווגים עם בנות האדם.
10.הפרדת תחומים
במקרא רווחת התפיסה כי יש הפרדה בין העולם האנושי לאלוהי.
האדם נברא בצלם האל אך לא מחומרים שמרכיבים את האל. לכן האדם אינו מבין את האל.

11.הרמוניה
התאמה, מזיגה בין חלקים שונים שיוצרת איזון ושלמות.
התאמה הרמונית בין ימי הבריאה, בראשית א'. ההרמוניה שמאפיינת את חיי האדם בגן עדן ביחסיו עם האלוהים, האישה, החיות והטבע, בראשית ב-ג.
12."מידה כנגד מידה"
עקרון ענישה לפיו החוטא נענש בהתאם למעשיו. לפי עיקרון ענישה זה ימצא היבט משותף לחטא ולעונש.
בראשית ג' : לנחש פס' 14-15, לאישה פס' 16,לאדם פס' 17-19.קין ד' 11. דור המבול ו' 13.ט'6. יא 1-9.
 13. מבנה כיאסטי
מבנה מצולב שמדגיש רעיונות .
בראשית ג'11-19, ד'1-5, 10-11, ט' 6. יא 1-9,
14. תקבולת
מאפיין סגנוני שבו שתי צלעות או יותר מקיימות ביניהן קשר של הקבלה תוכני ורעיוני.
שירת למך ד' 23-24, ישעיה נא-10. תהילים קד. ישעיה נא 10, בראשית ט 6. תהילים קד.
15. מילה מנחה
מילה או שורש החוזרים ביחידת טקסט, החזרה מדגישה מסרים ורעיונות המופיעים בטקסט.
למשל המילה אדם אדמה החוזרת בבראשית ב-ג. השורש שחת בבראשית ו'. המילים שפה ,הבה, ויפץ, בנה, בראשית יא 1-9.

No comments:

Post a Comment