Saturday, June 22, 2013

סיכום בתנ"ך: מלכים ב פרק כ"ב – מציאת ספר התורה

סיכום בתנ"ך: מלכים ב פרק כ"ב – מציאת ספר התורה
אמון בן חזקיהו נרצח ועם הארץ  ממלכים את בנו של אמון –יאשיהו.
"עם –הארץ" =קבוצת אנשים אמידים, בעלי קרקעות בירושלים שהתערבו בענייני
המדינה במקרים שהיה חשש ליציבות שושלת בית דוד. מאחר והמלך אמון  נרצח עם ארץ מתערב כדי להמליך מלך מבית דוד-את בנו של אמון- יאשיהו.
יאשיהו הומלך כשהיה בן -8. בשנה ה-18 למלכותו הוא עורך בדק בית  במקדש = טיהור ושיפוץ המקדש.
במהלך  בדק הבית נמצא ספר התורה. בעקבות מציאות ספר התורה עורך יאשיהו טיהור פולחן ברחבי הממלכה.
ספר התורה נמצא ע"י חלקיהו הכהן בזמן טיהור המקדש, שפן הסופר אינו מבין את
חשיבות הספר, חלקיהו הכהן מדווח למלך יאשיהו על מציאת הספר. המלך קורע את בגדיו
לאות אבל, כי מבין שלא עובדים את ה', ולא מקיימים את פולחן ה' עפ"י דברי הספר, והוא
חושש לגורל העם וממלכתו. יאשיהו שולח משלחת לדרוש את ה' להתפלל ולבקש את דבר ה'.
המשלחת פונה לחולדה הנביאה היושבת בירושלים.

דברי חולדה הנביאה ליאשיהו(מלכים ב', כ"ב, 20- 15)
חולדה הנביאה מנבאת נבואת זעם ופורענות על ירושלים בשל חטאי האלילות. אולם הרעה
לא תבוא בתקופת יאשיהו. היא מנבאה לו "ונאספת אל קבורותיך בשלום"- אולם נבואת
נחמה זו לא מתגשמת כי לפי פרק כג' 29-30 נהרג יאשיהו  בקרב בגיל 39.
בספר התורה שנמצא במקדש נכתב שיש לקיים:
א.ריכוז הפולחן לה' במקום אחד, וביטול עובדת ה' בערי השדה.
ב. טיהור הארץ מעובדה זרה. בעיקר ביעור פולחן צבא השמיים.
ג. חגיגת חג בפסח במקדש ובירושלים.(ולא בבתים)
שלוש פעולות אלה כתובות בספר דברים בלבד ולא באף ספר אחר בתנ"ך, לכן פרשנים טוענים שהספר שנימצא הוא ספר דברים. יאשיהו מבצע ברחבי הממלכה את הכתוב בספר.
לגבי זמן כתיבת ספר דברים  מספר השערות:
1.ספר דברים הוא ספר עתיק, לא מוכר לעם.
2. ספר דברים נתחבר בתקופת חזקיהו מלך יהודה שניסה לרכז את הפולחן. הספר הוחבא במקדש בתקופת מנשה ואמון.
3. ספר דברים חובר לדעת חוקרים אחרים בתקופת יאשיהו כדי שיהווה אסמכתא לריכוז הפולחן, והוצג על ידי יאשיהו כספר עתיק-כדי שישווה לו תוקף מיוחד.
4. על פי חז"ל- הגישה המסורתית, ספר דברים מיוחס למשה רבנו.

No comments:

Post a Comment