Saturday, June 22, 2013

סיכום בתנ"ך: ירמיה פרק כו' : משפט ירמיהו

סיכום בתנ"ך: ירמיה פרק כו' : משפט ירמיהו

בעקבות הנבואה שנשא ירמיהו בבית המקדש נשקפת לירמיהו סכנת חיים.
ירמיה כ"ו, פס' 1 -6 - הרעיונות בנבואה דומים לרעיונות בנבואה בפרק ז'  1 -15  ומופיעים בתמצית .
הנביא מנבא בתקופת יהויקים ,מלך מושחת שבניגוד לאביו יאשיהו[ריכוז הפולחן וטיהורו]  חטא בעבודה זרה ובחטאים מוסריים. ירמיהו נדרש לעמוד  בחצר בית ה' ולהזהיר את העם  כדי שישוב מדרכו הרעה וכדי למנוע את גזר דינו – החורבן שעלול להתרחש בגלל חטאיו הרבים. ה' שולח את ירמיהו לשאת את הנבואה שנועדה לגרום לה' להתחרט:"וניחמתי אל הרעה אשר אנוכי חושב מפני רוע מעלליהם." [פס' 3] .                                                                                          גם בפרק כ"ו ,פס' 4-6 יש משפט תנאי  יחד עם חזרה על השורש המנחה "ש-מ-ע" :                                                           "אם לא תשמעו אלי...לשמוע על דברי עבדי  הנביאים..ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילה..ואת העיר הזאת ..לקללה..". 
זוהי חזרה על האזהרה שהופיעה בפרק ז' –ה' יחריב את ירושלים ואת מקדשו כפי שהחריב את המישכן בשילה. אם העם יתקן את דרכיו- הנבואה על הפורענות והחורבן לא תתגשם.
בגלל הדמיון בין הנבואות בירמיהו ז  וכ"ו – סבורים כי בשני המקורות מדובר באותו הארוע. בפרק ז –הנבואה מפורטת,ובפרק כ"ו מתואר גורלו של ירמיהו בעקבות הנבואה שנשא,ולכן מופיעים הרעיונות בקיצור.
פס' 7- 9 – תביעה להרוג את ירמיהו בגלל הסערה שחוללו דבריו על חורבן בית המקדש והעיר .
המאשימים הם: הכוהנים,הנביאים וכל העם שרוצים פסק דין מוות "מות תמות" .
עונש מוות כשל נביא שקר ,כי לפי החוק בדברים יח 20 – המתחזה לנביא ה' דינו מוות.
לטענתם לא יתכן שה' שלחו לדבר על חורבן המקדש.
מניעי המתנגדים לירמיהו:
הכוהנים מתפרנסים מעבודת הקודש,לכן התנגדו לדבריו.
הנביאים-נביאי השקר אמרו דברים פופולאריים –נבאו על שלום ונצחיות המקדש והעיר י-ם, לכן דברי ירמיהו סותרים את הבטחותיהם וקובעים שהם נביאי השקר .
העם- נבואת ירמיהו דורשת מהעם לתקן דרכיו ומערערת את ביטחונו בחסינות המקדש והעיר.
לכן הם מעדיפים את נבואות השקר שמבטיחות אשליה של שלווה.

ירמיה כ"ו פס' 10- 24 – משפט ירמיהו 

ירמיהו כ"ו7- 24
התביעה
מיהו הנאשם? מיהו המאשים?  ומיהו השופט  ?
הנאשם – הנביא ירמיהו
השופטים- שרי יהודה אשר שמעועל ההתקהלות נגד ירמיהו ובאו לשפוט אותו. 
התובעים/המאשימים - הכוהנים והנביאים וכל העם.
העדים – כל העם
מהי האשמה?

נבואת ירמיהו על חורבן המקדש והעיר י-ם נחשבת לדברי כפירה ובגידה .
הוא נאשם בנבואת שקר ובחילול המקדש,לכן
תביעתם לפסק דין –עונש מוות.:"משפט מוות לאיש הזה כי נבא אל העיר כאשר שמעתם באזניכם". [11].מכיוון שכולם שמעו את דבריו אין צורך בראיות נוספות.
כתב ההגנה
מהם הנימוקים של ירמיהו להגנתו ?
קרא פס' 12-15.
א. "ה' שלחני להינבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשר שמעתם"[12]. = הדגשה כי הוא נביא אמת , שליח ה' והמסר הוא אלוהי.
ב. "היטיבו דרכיכם ומעלליכם ושמעו בקול ה' אלוהיכם-ויינחם[יתחרט] ה' אל הרעה.."[13] = הנבואה על המקדש ועל ירושלים מותנית בתנאי– אם יחזרו בתשובה ה' יתחרט ולא יגשים את הגזרה. כלומר דבריו נועדו להציל אותם-את המקדש ואת י-ם מחורבן.
ג. "ואני הנני בידכם..אך ידע תדעו כי אם ממיתים אתם אתי כי דם נקי ..." [14-15] = הנביא מזהיר כי הוא נביא אמת וחף מפשע - אם ישפכו את דמו
הם שופכים דם נקי שיחטיא את העיר ואת תושביה.
לסיכום הוא חוזר ומדגיש "כי באמת שלחני ה' עליכם" כי הוא נביא אמת.
כך סתר את דברי התביעה כי הוא נביא שקר ולא שליח ה'.
מהו פסק הדין של השרים ?
התקדימים במשפט:
מהו התקדים המשפטי לפסק דין זה ?

מהו התקדים הנגדי?
"אין לאיש הזה משפט מוות"= השופטים-שרי יהודה מזכים את ירמיהו בנימוק:"כי בשם ה' אלוהינו דבר אלינו"[16] . הם מאמינים לדבריו. נראה כי גם העם השתכנע .
תקדים לזיכוי ירמיהו: 17-19 : זקני העם מזכירים נביא בשם מיכה המורשתי שניבא כ120 שנה קודם נבואה דומה לזו של ירמיהו , והמלך בתקופתו-חזקיהו לא הרגו אלא שמע לנבואתו ,התפלל לה' והחזיר את עמו בתשובה וכך ניצלה י-ם מחורבן. [נבואת מיכה :"ציון שדה תחרש,וירושלים עיים תהיה,והר הבית לבמות יער"[מיכה ג 11-12] . לפי נבואת מיכה, יהודה, ירושלים והמקדש ייחרבו ]. לפיכך דורשים הזקנים לזכות את ירמיהו ולא לפגוע בו,  אלא לשמוע לדבריו.
תקדים להרשעתו של ירמיהו: אוריה בן שמעיה נשא נבואה דומה על חורבן ולכן יהויקים דרש להרגו,ורדף אותו עד מצרים. הוא הוחזר לי-ם,נרצח וגוויתו הושלכה ללא קבורה מכובדת[23].  תקדים זה נאמר כנראה ע"י התובעים ,ומסקנתם היא כי דינו של ירמיהו –מוות כפי שנגזר דינו של אוריה שהואשם במרד במלכות.
מהי החלטת העם למרות פסיקתהשופטים ?
העם ביקש להמית את ירמיהו ,אך הוא ניצל בזכות הבטחת ה' לעמוד לצידו כאשר יבצע את שליחותו[ירמיהו,א' 19]."אך יד אחיקם בן שפן היתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם להמיתו" [24] . אחיקם תמך בירמיהו והצילו.

1 comment: