Saturday, June 22, 2013

סיכום בתנ"ך: חוקי ההמזרח הקדום

סיכום בתנ"ך: חוקי ההמזרח הקדום

חוקי חמורבי שמלך בבבל במאה ה-18 לפנה"ס (לפי כ-3800 שנה) בעיר שושן (איראן של היום) נתגלו לפני כ-100 שנה באיראן – לוח ובו 282 חוקים.  החוק המקראי לא היה מנותק מסביבתו ההיסטורית, ומסתמנת בו השפעת החוק במזרח העתיק.
לפניכם קטע הפתיחה וקטע הסיום המופיעים במצבת חמורבי:
פתיחה:
כאש האל האצילי אנו והאל אנליל, שליט השמים והארץ,
העניקו לאל מרדוך, בנו הבכור של האל אאה, שליטה על בני האדם ומעמד בכיר בקרב האלים,  הם קראו לבבל בשמה האצילי והעניקו לה שלטון על העולם כלו.  באותה עת העניקו לי האלים אנו ואנליל את שמי: חמורבי, עובד האלים המסור.
הם עשו זאת כעדי להיטיב עם בני האדם, להשליט צדק בארץ,  להשמיד רשעים ורשע ולמנע מן החזק לדכא את החלש.
אנכי חמורבי, הרועה, נבחרתי בידי האל אנליל, האל המעניק שפע ושגשוג,
כאשר האל מרדוך צוה עלי להשליט בארץ צדק ומשפט עבור בני האדם,
חוקקתי חוקי אמת וצדק, והבאתי טובה גדולה על בני האדם.
סיום:
אנכי חמורבי, המלך האצילי.  האל אנליל מסר את בני האדם להשגחתי, האל מרדוך מנה אותי לרעות את בני האדם.
תרתי למענם אחר מקומות מחיה שלוים, הסרתי מדרכם מכשולים וקשיים, הארתי את חייהם.  האלים זבבה ואישתר נתנו בידי נשק, האל אאה נתן לי חכמה, האל מרדוך נתן לי עצמה וכח,  ובעזרת כל אלה השמדתי אויבים ושמתי קץ למלחמות.
הבאתי טובה על הארץ, האלים הגדולים בחרו בי.  אני הרועה המביא שלום, ושרביט מלכותו – צדק ומשפט.

השוואה – ההבדלים העקרוניים בין חוקי חמורבי לחוקי המקרא:

חוקי המקרא
חוקי חמורבי
מקור החוק
המחוקק = אלוהים
משה הוא רק המתווך בין האל
לעם, ותפקידו להעביר את
החוקים שקיבל מן האל.
המחוקק = המלך חמורבי – אדם
הסמכות לחוקק ניתנה מן האל
תחומי החיים
- חוקים דתיים וחוקי פולחן
- חוקים חברתיים: עבדות, דיני
   נפשות, נזקי גוף ונזקי רכוש,
   פיקדונות, הלוואות, אישות
   וכדומה.
כל החוקים ניתנו על-ידי האל,
לכן כל עבירה גם בתחום חברתי=
חטא כלפי האל.
חוקים חילוניים: דינים אזרחיים
ופליליים, כגון דיני רכוש ונזיקין,
דיני נפשות ועוד.
היחסים בין
המחוקק לחברה
בין אלהים לבין העם נכרתה
ברית.
חוקיו ומצוותיו הם תנאי הברית
שהעם צריך לקיים. הפרת
המצוות היא הפרת הברית.
החוקים נועדו להשליט צדק
ולהיטיב עם העם.
חמורבי, שליח האלים, רואה
עצמו כמי שדואג לנתיניו, להביא
להם שלום ואושר, להושיבם
במנוחות שאננות – להביא קץ
למלחמות, לנהל במישרים, וכד'.
כלומר – גם כאן החוקים נועדו
להשליט צדק ולהיטיב עם העם.
ערך מרכזי
חיי האדם וחירותו
ערך כלכלי, רכוש


מסקנה: השוני בין חוקי המקרא לבין חוקי חמורבי הוא במקור החוק ובהיקף התחומים שבהם עוסקים החוקים.

No comments:

Post a Comment