Saturday, June 22, 2013

סיכומים בתנ"ך: בראשית ג' – מושגים ומיומנויות

סיכומים בתנ"ך: בראשית ג' – מושגים ומיומנויות


המושג והמיומנות
מה ידוע לי על המושג או המיומנות
דוגמאות מתוך החומר
דמיתולוגיזציה
שלילה/ הסתייגות,התרחקותמהמיתוס
ראשית פרק ג 1 :הנחש מוצג כבע"ח ולא מפלצת מהמיתוס המורדת באל הבורא
השוואה
השוואה (דומה ושונה ) בין טקסטים
האיסור- בראשית ב'16-17 מול החזרה על האיסור בראשית ג' 1-5
שאלה רטורית
שאלה שהתשובה עליהמובנת מאליה
בראשית ג' 9 "איכה"
הגשמה/האנשה
תיאור אלהים כבעלתכונות אדם
בראשית ג' 8:"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן"
מבנה כיאסטי
מבנה מצטלב – בסדר הפוך
בראשית ג'11-19 :סדר השאלות מול סדר העונשים (אדם, אישה, נחש)
מידה כנגד מידה
העונש בנושא המעשה, החטא
בראשית ג' 1-5,14-19: החטא והעונשים לנחש, לאישה ולאדם
מדרש שם
הסבר לשם של אדם/מקום בכתובים
בראשית ג' 20 : מדרש השם לחוה: "כי היא היתה אם כל חי"
מילה מנחה
מילה החוזרת בטקסט לשם הדגשת רעיון
השרש – אכל:בראשית ג' 1-3, 5-6, 11-14, 17-19
יסוד אטיולוגי
סיפור המסביר תופעה מסוימת
בראשית ג'14-15-יחסי האיבה בין בני האדם לנחשבראשית ג'16- כאבי הלידה ותלות האישה בבעלה                     בראשית ג'17-19 עבודה קשה כדי לפרנס את המשפחה
מיתוס
סיפור על חיי האלים
עלילת גלגמש – ניסיון לרכוש חיי נצח (עץ החיים – בראשית ג' 22)

השוואה:   היחס אל עבודת האדמה

בראשית ג' 17- 19

-        עבודת האדם מיגעת וכרוכה בעצב , סבל
"בעצבון תאכלנה"    בזעת אפיך"...
- האדם רואה תמורה מעטה בעמלו למרות
המאמץ הרב "וקוץ ודרדר תצמיח לך"      
-תהליך עבודת האדמה לא כרוך בסבל
  ותוצרתה מביאה שמחה "ויין ישמח  ..
   - התמורה בעבודת האדם רבה"להוציא
לחם מן הארץ"

השוואה  - הבריאה

תהילים ק"ד 27-30

בריאה חד פעמית
"ותחדש פני האדמה"-בריאה תמידית-מחזורית
יצירת האדם מעפר 
חסדי האל כלפי כל ברואיו.
גם בע"ח נוצרו מעפר ואליו ישובו

בריאה ונתינת חיים 
מדובר גם על המוות כי רואים בחיים                                                                                          ובמוות הרמוניה ומחזוריות
- סגנון ספרותי- סיפור 
- סגנון ספרותי- שירה

No comments:

Post a Comment