Sunday, October 30, 2011

אתיקה: תועלתנות


תועלתנות – Utilitarianism

ג'רמי בנתהם וג'ון סטיוארט מיל
Jeremy Bentham ו- John Stuart Mill
התועלתנות היא תפיסה שמוצגת לראשונה על ידי הסופיסטים בדיאלוגים המוקדמים של אפלטון. הטוב שקול להנאה, תועלת.  תפיסה זו מוצגת כשלילית אצל אפלטון כאשר הטוב הוא לא מאשר סיפוק תאוות מה שלא ניתן להשביע באופן מוחלט לעולם. התפיסה התועלתנית היא תכליתית ונטורליסטית. לגבי הראשון- התוצאה היא החשובה. לגבי השני – טוב שקול להנאה, מצב טבעי, טוב הוא מונח נטורליסטי (במונחים מטא-אתיים). זאת בניגוד לקאנט שעבורו אין קשר בין תועלת חומרית למוסר. עבורו המוסר הוא לוגי, תבוני ונובע מהחוק.
מהי תועלת על התועלתנות?
-          הנאה (סופיסטים, הדוניזם)
-          אושר Happiness (מצב יציב ומתמשך)
-          סיפוק רציות/העדפות
-          סיפוק צרכים/אינטרסים
-          מימוש אידיאלים
תועלת של מי?
-          אני (אגואיזם, הסופיסטים)
-          החברה, המשפחה, המדינה – מקסימיזציה של סך ההנאה
-          בע"ח (בנתהם סבר שהם בעלי זכויות כמונו כי גם הם חשים הנאה, כתלות באיזו תועלת מודדים כמובן)
-          פרדוקס אי הזהות: האם ההנאה חלה על אנשים קיימים בלבד או האם יש לחשב בסך ההנאה גם את העתידיים לבוא (למשל בתכנון משפחה)? 
איזו תועלת מודדים?
-          הנאה/אושר – כדי לכלול אוכלוסייה מסוימת, סדר עדיפויות (חיות, תינוקות)
-          שלילית/חיובית – הקטנת הסבל או הגדלת ההנאה. התועלתן השלילי 'יטפל' במי שמצבו רע קודם. עדיפות לנזקק, לחלש. לא מדובר בראייה של צדק אלא דחיפות, חיסול המצוקה. (כמו טיפול רפואי – קדימות לחיסול הכאב על פי הנאות חיוביות...)
-          הסתברות התוצאה העתידית שכן אין ביכולתנו לחזות את העתיד
-          העדפות בין אישיות (מדיד בכסף)
ראה עוד על תועלתנות

ג'רמי בנתהם Jeremy Bentham
בנתהם פילוסוף בריטי מהמאה ה-18, היה ילד גאון. למד משפטים אך עבד כל חייו בביקורת המשפט. על פיו כל בני האדם שואפים להנאה ולתועלת, זהו מצבינו הטבעי. הוא היה הדוניסט אך לא הכוונה להנאות החושים אלא לתחשיב, ארגון ההנאות - "עקרון האושר הגדול ביותר". בנתהם הציע פרוצדורה על פיה אפשר להעריך באופן מכני את המעמד המוסרי של כל מעשה, אותה הוא כינה הקלקולוס ההדוני. תחשיב ההנאות: בנתהם הציע שבעה מדדים לקביעת הארגון הנכון של ההנאות:
  1. עוצמה Volume
  2. משך Duration
  3. ודאות Certainty
  4. קירבה Proximity (סיפוק מיידי לעומת דחיית סיפוקים)
  5. פוריות Fertility  (למשל: לשתיית קפה אין פוריות ואילו לקריאת הרבה ספרים יש)
  6. טוהר Purity
  7. מספר (גרימת הנאה למספר הרב ביותר של אנשים)
לדוגמא: עדיף להשקיע אלף דולר בבניית בי"ס חדש על פני טיול לחו"ל לפי 2, 5 ו-7 (לאו דווקא על פי 1 ו-3). No comments:

Post a Comment