Sunday, October 30, 2011

אתיקה: מושגים עבים ורזים


מושגים "עבים ורזים" thick and thin: אלו הושאלו מן הפילוסופיה והשתרשו  באנתרופולוגיה ע"י האנתרופולוג קליפורדגירץ (C. Geertz, ארה"ב 1926-2006(. המושגים ה"רזים" ביותר בשיח האתי הנם, אם כן, "טוב" ו"רע". תיאורים אלו מתייחסים להעדפתו של הדובר מחד, כפי שטען יום, אך אינם מספקים כל מידע מעבר אודות האובייקט אותו מתארים מאידך.  מושגים "עבים" או "גדושים" יותר הנם מושגים כגון: "חוקי", נכון, צודק, אכזר, מנוול, מושחט, וכו'. לתכונות אלו הגדרה יותר מפורשת ופחות תלויה ביחסו של הדובר. המושגים העבים יותר הם פחות סובייקטיביים. את ההבחנה בין מושגים עבים לרזים במובן האתי חקר פילוסוף בשם ריילי(G. Ryle, אנגליה 1900-1976), אשר טען כי ככל שהמושגים נהיים "עבים" יותר כך למעשה ניתנים יותר לפרשנות. למשל: במשפט "הילד מכווץ עפעפיו באופן מסויים" מספק פחות מידע מהמשפט "הילד קורץ". "קורץ" אם כן, הנו המושג ה"עבה" יותר והמשפט מקבל מימד נוסף של עומק או פרשנות.
יתר על כן גרץ טוען כי מושגים רזים הנם אוניברסליים יותר וככל ש"מעמיקים" המושגים ה"עבים" יותר נהיים ספציפיים יותר לתרבות מסויימת ובכך נהיים פחות אוניברסליים. (למשל רעב וצמא הנם אוניברסליים).  פילוסוף נוסף בשם ברנרד ווילאמס (Bernard Williams, אנגליה 1929-2003(, חקר אף הוא את ההבחנה בין עבה ולרזה בתחום האתי. הוא טען עם זאת, כי לא ניתן לעשות רדוקציה למושגים עבים ולהפרידם לחלקים "תיאוריים" ו"ערכיים" וטוען כי החיבור בין ההחלקים הוא שמגדיר את המושג והופך אותו לעבה מלכתחילה. ההערכה והפרשנות נמצאים כבר בעצם פירושו של המושג. לדעתו באתיקה בכלל לא ניתן להפריד במושגים בין התיאורי לבין המוסרי שהרי לא היינו נעזרים במושגים אלו כלל. לעומת זאת, כן ניתן לעשות הפרדה זו בשיח המדעי. לדוג': באסתטיקה המושגים הרזים הם למשל "יפה", "מכוער", לעומת מושגים כמו "הרמוני", "צבעוני", סוריאליסטי, וכו'..

סיכומים באתיקה


No comments:

Post a Comment