Tuesday, April 24, 2012

סיכומים בסוציולוגיה


מבוא לסוציולוגיה  - סיכומים

להלן תמצאו אסופת סיכומים וסיכומי מאמרים בקורס “מבוא לסוציולוגיה” כפי שהוא נלמד במסגרת לימודי סוציולוגיה באוניברסיטה העברית. הסיכומים במבוא לסוציולוגיה מתחילים בשאלה מהי סוציולוגיה ובנושאי הדמיון הסוציולוגי והמובן מאליו. נושאים נוספים בסיכומים במבוא לסוציולוגיה כוללים את שאלת יחסי היחיד והסדר החברתי, סוציאליזציה והבניית זהות, הדרה, סטיות ואחרות חברתית, סוגיות של ריבוד חברתי, מעמד ואי שוויון אתני, מעמדי ומגדרי. כמו כן כוללים הסיכומים במבוא לסוציולוגיה את שאלת יחסי התרבות והחברה ואת אופן פעילותם של מוסדות חברתיים וארגונים פורמליים וכן את נושאי הכלכלה ושוק העבודה ויחסיו עם החברה. לבסוף דנים הסיכומים במבוא לסוציולוגיה בשאלות של לאומיות, מדינה ואזרחות וכן שאלת הגלובליזציה והחברה העולמית.
מבוא לסוציולוגיה- סיכומים:
דמיון סוציולוגי והמהפכה הצרפתית
סיכומי מאמרים במבוא לסוציולוגיה:

סיכומים נוספים בסוציולוגיה:

No comments:

Post a Comment