Tuesday, April 24, 2012

מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: דירקהיים – מושגים מרכזיים:

מבוא לסוציולוגיה -סיכומים: דירקהיים – מושגים מרכזיים:

תודעה קולקטיבית פירוש המושג – דירקהיים מניח שהחברה יש לה קיום חיצוני ליחידים. אנחנו נולדים לחברה שהיא קיימת והיא קיימת מחוצה לנו. השאלה שדירקהיים מעלה: איך היחידים הופכים לחלק מהחברה. הוא טוען שבמהלך ילדותנו המוקדמת אנחנו מפתחים תודעה קולקטיבית. (נוהגים נורמות אמונות ערכים, יש דברים בסיסיים כמו שפת גוף ותרבות שניתן לראות כבר במבט חיצוני.) יש הנחות יסוד בסיסיות שהופכות אותנו לחלק בלתי נפרד מחברה. בתהליך הגדילה שלנו אנחנו מפנימים תודעה קולקטיבית שמשותפת לכולנו והיא למעשה מאפשרת את ההמשכיות והקיום של החברה והסולידריות שלה.
החברה כמערכת בעלת צרכים- מאפיין נוסף שדירקהיים רואה בחברה זה הדימוי של החברה כמערכת שיש לה צרכים.. אחד הצרכים הוא קיום של סולידריות. הוא מתעסק באיך הסולידריות הזאת תתקייים גם לנוכח ההתפרקות של המערכות המסורתיות, העיור, התפרקות הכפרים. הוא שואל את עצמו איך באמת משתמרת חברה. דירקהיים טוען, בעבר הסולידריות החברתית בחברה הכפרית נשענה על דמיון (אנשים נולדו והתחנכו באותם מקומות, אותו סדר יום חוזר, לא הכירו אנשים בעלי הבדלים משמעותיים מהם). כולם עשו אותו דבר ותורמים אותו דבר לתוך המערכת. חלוקת העבודה הייתה שכל עושה את חלקו אבל החלקים הם שווים. בחברה המודרנית הסולידריות מבוססת על תלות. ותלות היא דבק הרבה יותר חזק מאשר דמיון.
סולידריות חברתית – מכאנית או אורגנית אנחנו נוטים לחשוב על אורגניות כדבר קרוב יותר לטבע ומיושן יותר. מכאניות היא דבר חדשני בתפיסתנו. הסולידריות המכאנית היא מאפיינת את התקופה שאנשים התאםיינו בדמיון רב. סולידריות הייתה משהו כמעט חיצוני להם, טכני. סולידריות אורגניות נוצרת בחיבור שאי אפשר יותר להפריד אותו. אנשים תלויים אחד בשני במידה כה רבה עד שהופכים לחלק בלתי נפרד מאותה מערכת. סולידריות הרבה יותר הדוקה. החברה תשרוד מפני שאנשים הופכים תלויים יותר זה בזה.
חלוקת עבודה בסוציולוגיה בת זמננו יש עיסוק בשיויון בין המינים. שיויון מגדרי הוא מטרה רצויה שאנחנו חותרים אליה ואנחנו עוסקים בשאלה מהם המבנים שמצמצמים את האפשויות לשויון. דירקהיים לקח את ההבדלים בין המינים. החלוקה המסורתית היא סוג של צורך חברתי. גברים ונשים שונים זה מזה. יש חלוקת עבודה מאד נוקשה בין תפקידים גבריים ונשיים. חלוקת העבודה היא זו שגורמת לנשים וגברים להיות תלויים זה בזה ומובילה ליציבות של משפחה. משפחה היא מרכיב מאד חשוב בחברה, דרכה מחנכים את הילדים, מפנימים בהם את המרכיב החשוב של תודעה לכן חשוב שהמשפחה תהיה דבר יציב. בזה שמתקיימת חלוקת עבודה נוצרת תלות שמאפשרת את ההישרדות של המשפחה התורמת להישרדות של החברה.
עובדה חברתית המהפכה המדעית מלמדת אותנו לחפש עובדות. החברה היא עובדה. דבר שניתן לתפוס בחושים שלנו למדוד ולכמת. הסוציו' של דירקהיים מבקשת מאיתנו למצוא מידע אודות החברה שהוא מידע קשה, תופעה שיש לה ערך של חוק. דירקהיים מחפש תופעות וגם קשר בין תופעות. מחפש חוקיות שקשורה בסדר החברתי, מחפש קשר קבוע. צריך להיות קשר שהולך בכיוון מסוים, יש לו ערך של חוק. מחפש עובדות שהן כמו חוקי טבע, יחולו תמיד ויהיו נכונים בכל חברה לעולם. היא המוקד של הסוציו' בעיני דירקהיים והיא מה שמאפיין את הזרם הסוציולוגי שדירקהיים מייסד שנקרא הפרדיגמה הפונקציונליסטית.
הסדר החברתי הוא היסוד של הכל. משהו שצריך לשמור עליו ואסור לסכן אותו. השאלה המרכזית שהפרדיגמה הסוציולוגית הזאת שואלת היא כיצד משתמר הסדר החברתי, כיצד הוא ממשיך להתקיים.
No comments:

Post a Comment