Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה: פסיכולוגיה חברתית:


מבוא לפסיכולוגיה: פסיכולוגיה חברתית:

הגדרה: פסיכולוגיה חברתית היא התחום המדעי המבקש להבין את הסיבות והגורמים להתנהגות, לרגשות ולמחשבות של הפרט במצבים חברתיים.
חברה ---> אדם
אדם ---> חברה (איך האדם תופס את החברה)
שאלות שהפסיכולוגיה החברתית מנסה לענות עליהן: איך נוצרות אמונות, סטריאוטיפים, סטיגמות, מה קובע את מי נאהב, האם אנו מתנהגים אחרת לבד ועם אחרים, האם קיימת אלטרואיסטיות, מתי נענה לבקשה ומתי נסרב לה, וכו'.

קונפורמיות – הנטייה שלנו להיענות לנורמות קבוצתיות. עיצוב התנהגות או מחשבה של הפרט בכדי להתאים עצמו למקובל חברתית.
החברה מצד אחד יוצרת מבנה ארגוני המאפשר יכולת להסדיר דברים ומצד שני יש לנו חופש מסוים. נוצר קונפליקט בין העצמאות לבין הרצון להיות מקובל בחברה / במבנה החברתי.
הניסוי של סלומון אש (Asch) – 1951: ביקש מנבדקים לעשות שיפוט בתפיסה חזותית (איזה מבין הקווים שווה לקו הנתון). בניסוי היו בין 7-9 אנשים שהיו משת"פים, והנבדק נשאל אחד לפני האחרון. המשת"פים אמרו תשובה שגויה. הנבדק לא מצא את עצמו, הפך עצבני. רוב האנשים העדיפו להיות קונפורמיסטיים ולהגיד את התשובה השגויה כי כולם אמרו. יש נבדקים שאח"כ תרצו את תשובתם בכך שזה היה אשליה אופטית ועוד.
אחרי כמה שנים, ביצע את הניסוי שוב אלא שכולם כתבו את תשובותיהם ולא אמרו – תוצאה שונה לחלוטין, לא הייתה קונפורמיות.
הגורמים המעורבים בקונפורמיות:
·        גודל הקבוצה
·        הרכב הקבוצה – ככל שאנשים נחשבים יותר מומחים, כך יש יותר קונפורמיות.
·        תמימות הדעים – אם אדם אחד אומר את התשובה האמיתית, לא הייתה קונפורמיות. מספיק אדם אחד לערער את הקונפורמיות. "אני לא היחיד".
·        מידת חשיבות הקבוצה לפרט
·        קושי ועמימות המטלה – ככל שהמטלה יותר קשה כך אני פחות בטוחה בעצמי ויש יותר קונפורמיות.
·        מחקרים מראים שכמעט אין השפעה של מאפייני אישיות, אלא בעיקר למאפייני סיטואציה.

ציות (obedience) – מילגרם, 1963
·        סטנלי מילגרם – פסיכולוג אמריקאי, חקר את תופעת הציות לסמכות.
·        בעקבות מלה"ע ה-2 והשואה, ביקש לבחון: עד היכן מגיעה נכונות אנשים לציית כשהציווי נוגד את ערכיך?
·        יש קשר בין קונפורמיות וציות, אבל קונפורמיות היא מקרה פרטי של ציות.
בציות – ההיענות היא ללחץ ישיר המכוון כלפי היחיד.
בקונפורמיות – מדובר בהיענות לנורמה.
·        ניסוי השוק החשמלי – לקרוא בספר.No comments:

Post a Comment