Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה: עיצוב התנהגות, התניה ולמידה


מבוא לפסיכולוגיה: עיצוב התנהגות, התניה ולמידה
עיצוב התנהגות (Behavior Modification):
·        הסביבה היא הקובעת איך האדם יתנהג.
·        ההורים והסביבה יכולים לשנות את התנהגות הילד.
·        יש לאתר את ההתנהגות/יות הבעייתיות.
·        יש למקד ולדייק בהתנהגות המפריעה ולא להשתמש בתיאורים כלליים.
כלכלת אסימונים (Token Economy) – שיטת טיפול:
מענק אסימונים עבור התנהגות טובה. לדוגמא, אצל אסירים.
שלבי תוכנית הטיפול:
·        הגדרה מדויקת וחיובית של התנהגויות המטרה.
·        הצגת התוכנית וכלליה לאדם המטרה.
·        קביעת החיזוקים יחד עם אדם המטרה.
·        קביעת שערי החליפין.
·        חתימת חוזה.
·        ביצוע התוכנית.
·        גמישות בתוכנית והתאמתה לשינויים המתרחשים.
למידת בריחה ולמידת הימנעות:
למידת בריחה (Escape Learning) - ביצוע פעולה כלשהי על מנת להביא לסיומו של אירוע לא נעים. למשל, כיבוי הפלאפון שצלצל במהלך השיעור.
למידת הימנעות (Avoidance Learning) - ביצוע פעולה הקודמת לאירוע לא נעים, אשר מונעת את התחלתו. למשל, כיבוי הפלאפון לפני תחילת השיעור כדי להימנע מאי נעימויות בהמשך.
במקרים רבים למידת הימנעות באה בעקבות למידת בריחה.
השוואה בין שני סוגי ההתניות בלמידה
התניה קלאסית
התניה אופרנטית
למידת אסוציאציה: גירוי-תגובה
למידת אסוציאציה: תגובה-חיזוק
התנהגות החיה לא משפיעה על הופעת החיזוק (הגירוי). החיה פסיבית
התנהגות החיה משפיעה על תדירות החיזוק. החיה אקטיבית
תגובה נלמדת: רפלקסיבית, לא רצונית, נשלטת ע"י מערכת העצבים האוטונומית
תגובה נלמדת: מוטורית רצונית, נשלטת ע"י מערכת העצבים הסומטית ושרירי רצוניים
לא נלמדות תגובות חדשות
נלמדות תגובות חדשות
נקודות דמיון:
·        תהליך של יצירת אסוציאציה.
·        תגובה שתדירותה עולה בעקבות הלמידה.
·        התגובה נשלטת ע"י הסביבה.
·        אלמנט של חיזוק (CS וUCS ובקלאסית).
ביקורת על הביהביוריזם:
ביקורות מ4 כיוונים המבוססות על 4 הנחות של הביהביוריזם:
·        ללא עשייה אין למידה.
·        החיזוק הינו תנאי הכרחי להתרחשות למידה.
·        קיום קשר בין שני אירועים – ככל שחזק יותר, תתחזק הלמידה.
·        סמיכות זמנים היא הכרחית להתרחשותה של למידה.
לגבי כל אחת מהנחות אלו הרבה פסיכולוגים קוגניטיביים בסדרת ניסויים שהנחות אלו אינן הכרחיות ואפילו אינן נכונות.
לדוגמא, למידה שמתרחשת באמצעות תובנה (הניסוי של השימפנזה והמקלות). יש תהליכים רבים של למידה שלא קשורים לאסוציאציות וחיזוקים.No comments:

Post a Comment