Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה: זיכרון


מבוא לפסיכולוגיה: זיכרון
זיכרון – האפשרות לארגון את ההווה, החוויה של העצמי ושל העתיד.
גישות היסטוריה לחקר הזיכרון:
·        גישה כמותית – הרמן אבינגהאוס 1880. מדידה כמותית של הזיכרון. כמה זוכרים?
ניסוי מילות התפל של אבינגהאוס – כמה מילים חסרות משמעות היה יכול לזכור? (חסרות משמעות כדי שלא ניתן יהיה להשתמש ברמזים וגורמים קודמים)
·        גישה איכותית – ברטלט 1932. תוכן של הזיכרון.
נתן לאנשים לקרוא סיפורים ומה הם יזכרו תקופות זמן לאחר מכן (כמה הם יזכרו, האם יהיו שינויים בפרטים שיזכרו?). מאד קשה לכימות.
הזיכרון הוא לא משהו פסיבי אלא קונסטרוקטיבי – אנו בונים אותו מחדש. כל אחד זוכר דברים אחרת.
השפעה של סכמות על הזיכרון.
שילוב של שתי הגישות נותן תמונה מלאה לגבי הזיכרון.
תהליכי זיכרון:
·        קידוד Encoding – השלב שבו מכניסים חומר פנימה. התהליך שבו הופכים את המידע התחושתי (הנקלט בחושים) לייצוג בזיכרון.
·        אחסון/שמירה Storage – השלב שאנו שומרים בזיכרון. מהרגע שקידדנו מידע (דקה, יום ויותר), אנו עסוקים בלשמור אותו.
·        שליפה Retrieval – שולפים את הייצוג מהזיכרון.

מערכות זיכרון – מבנה:
קלט -> זיכרון תחושתי -> זיכרון לטווח קצר -> זיכרון לטווח ארוך
דוגמא: מילים שאנו משננים – נכנסות לזיכרון לטווח קצר. מאפשר שליפה מהירה. אם נמשיך לעבד את המידע, נוסיף לו קישורים במוח – יהפוך לזיכרון לטווח ארוך.




אבחנות מרכזיות:
·        זמן
·        קיבולת
·        תוכן
·        שכחה
·        פרדיגמות מחקריות / מבחני זיכרון
זיכרון לטווח קצר:
* טווח ספרות digit span (כיום מקובל לחשוב שהממוצע הוא 5-9 יחידות זיכרון).
* הפרדיגמה של פטרסון ופטרסון 1959 – רצו לבדוק כמה נזכור.
זיכרון לטווח ארוך:
* שליפה חופשית free recall – לאחר למידה). שליפה של מילים ששוננו.
* זיהוי / היכר recognition – לאחר למידה. לראות אם מזהים מילים ששוננו.
אפקט הראשוניות – אחוז היזכרות גבוה במילים הראשונות ברשימה. מילים שעברו עיבוד שהעביר אותן לזיכרון לטווח הארוך.
אפקט האחרוניות – אחוז היזכרות גבוה במילים האחרונות ברשימה. מילים שנמצאות בזיכרון לטווח הקצר.
Working memory – מעבר בין הטווח הקצר לארוך.
סוגי זיכרון - סוגי מידע בזיכרון לטווח הארוך:
מרומז implicit: תהליך שעושים אותו באופן בלתי מודע:
א.    התניה קלאסית – כמו הכלבים של פבלוב.
ב.     פריימינג – מילים או תמונות שמועברים באופן בלתי מודע לשבריר שנייה, אך המוח מבצע איזשהו רישום שלהם.
ג.       מיומנויות והרגלים – כמו צחצוח שיניים, רכיבה על אופניים.
מפורש explicit: – תהליך שעושים אותו באופן מודע ע"מ לזכור את הדברים:
א.    אפיזודי (אירועים) – יש פה גם מרכיב רגשי.
ב.     סמנטי (עובדות)



No comments:

Post a Comment