Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה: פסיכולוגיה והמוח -נוירופסיכולוגיה

מבוא לפסיכולוגיה: פסיכולוגיה והמוח -נוירופסיכולוגיה

אחד התחומים המרכזיים שתופסים יותר ויותר תואצה כיום בתחום הפסיכולוגיה הוא הפסיכולוגיה המבוססת על חקר המוח והפעילות העצבית בו. בהתאם, הנושא של נוירופסיכולוגיה מקבל מקום מרכזי יותר ויותר בכל קורס מבוא לפסיכולוגיה שנלמד כיום.

במסגרת מבוא לפסיכולוגיה ישנו עיסוק הולך וגובר בתיאור מערכת העצביםוהמוח, הדרך שבה מועבר מידע וכיצד הוא מפעיל למעשה את מה ומי שאנחנו. צריך להודות כי בכל מה שקשור בתיאור מלא של מערכת העצבים והמוח הביולוגיה כמו גם הפסיכולוגיה נמצאות רק בשלבים התחלתיים ביותר ועוד רב הנסתר על הגלוי בתחום זה.

מבנה המוח
המוח הוא מערכת מופלאה של מערכים אינסופיים של תאים הקרויים נוירון. הנוירונים מעברים מידע ברשת מסועפת עצומה במוח. נקודת המפגש בין נוירונים נקראת סינפסה והיא מעין מרווח בין נוירון לנוירון שבו מתרחש תהליך העברת המידע העצבי במוח. בנקודת המפגש הזו מופרשים חומרים הקרויים נוירוטרנסמיטורים הבאים בסוגים שונים ואחראים על העברת מידע מנוירון אל נוירון. פגיעה בתפקוד של הנוירוטרנסמיטורים יכולה להוביל להשלכות על נפש האדם ועל יכולות התפקוד שלו, ומכאן העניין הרב של הפסיכולוגיה בתהליכים ביולוגיים שכאלה. חקר הנוירון, הסינפה, הנוירוטרנסמיטורים ושאר הגורמים השונים שמהווים את המוח שלנו וכנראה שאת מי שאנחנו עדיין לא ידוע במידה רבה, ומבחינה זו הפסיכולוגיה הביולוגית לא נמצאת הרבה לפני הפסיכואנליזה ביכולת להבין את נפש האדם באופן מלא.

גנטיקה ופסיכולוגיה
תחום נוסף שבו פוגשת הפסיכולוגיה את הביולוגיה הוא זה של הגנטיקה. הגורמים הביולוגיים שמשפיעים על תופעות פסיכולוגיות זוהו במקרים רבים ובעבור תופעות שונות והם מעלים מחדש את השאלה הותיקה של הפילוסופיה והפסיכולוגיה בנוגע לטבע מול סביבה: האם אנחנו נולדים כפי שאנחנו או שאנחנו הופכים למה שאנחנו? זוהי אינה שאלה פשוטה והמחקר בתחום של גנטיקה ופסיכולוגיה מנסה כמובן למשוך בכיוון של טבע ולא של סביבה. בסופו של דבר ברור למדי כי במקרים רבים מדובר בשילוב. לא הגנטיקה היא שקובעת את הפסיכולוגיה שלנו אך היא בהחלט מכוונת אותה בכיוון מסוים ומקנה לה פוטנציאל מסוים של מי שאנחנו יכולים להיות.
כאן תוכלו לקרוא על כך ב-"מבוא לפסיכולוגיה"

No comments:

Post a Comment