Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה: למידה דרך התניה אופרנטית


מבוא לפסיכולוגיה: למידה דרך התניה אופרנטית

התניה אופרנטית (Operant Conditioning):
Thorndike (1898) – the law of effect
הציב בפני בע"ח בעיה מסוימת – בנה תיבת מיוחדת, יש בה דוושה שאפשר ללחוץ עליה. לחיצה על הדוושה מאפשרת יציאה מהתיבה. מחוץ לתיבה היה מזון. החתול הייתה צריכה לצאת מהתיבה ולהגיע למזון – למעשה המזון היה התגמול על פתרון הבעיה.
בדקות הראשונות החתול היה משתולל ובמקרה היה לוחץ על הדוושה. לאט לאט החתול למד ללחוץ על הדוושה והגיע למזון – למד את הקשר בין הדוושה ליציאה מן התיבה.
לא הייתה לחתול תובנה איך לפתור את הבעיה אלא תהליך הלמידה הוא הדרגתי: סדרת התנהגויות של ניסוי וטעייה עד במקרה מגיעים למטרה - בחירה מתוך מגוון של תגובות רנדומאליות רק את התגובות בעלות התוצאה החיובית.
הלמידה האופרנטית שמתרחשת היא אסוציאציה בין גירוי לתגובה. החתול עומד ליצור קשר בין המצב הגירויי (התיבה ומצב התיבה שלו) ובין פעולה מוטורית מסוימת. תהליך הלמידה: הקשר בין המצב הגירויי לבין תגובות שאינן רלוונטיות נחלש (כמו לחיצה על הרצפה שנעלמת כי אינה מקדמת את החתול) וחיזוק הקשר עם התנהגויות שמקדמות את השגת המטרה.
חוק התוצאה (law of effect) של Thorndike  - תוצאות של התגובה הן שקובעות אם הקשר בין המצב לבין התגובה יתחזק או יחלש: תוצאה חיובית – קשר עם התגובה מתחזק ולהיפך.
Thorndike מדבר על חיזוק הקשר בין הגירוי לתגובה.
לדוגמא, תינוק שממלמל – אין תגובה, תינוק שבוכה חזק יותר – אמא באה. כך לומד את הקשר בין הבכי לתשומת הלב של האם.
סקינר (Skinner)
כל התנהגות מכוונת להשגת מטרה תכליתית מסוימת. הישנותה או אי-הישנותה תלויה בתוצאותיה. תוצאות ההתנהגות הן המעצבות את התנהגות האדם.
התגמול (חיזוק) מחזק את התגובה עצמה.
אצל סקינר האסוציאציה הבסיסית היא בין התגובה לחיזוק שמופיע בעקבותיה.
חיזוקים (reinforcements): כל גירוי / אירוע שמעלה את הסתברות הופעתה של ההתנהגות שבאה לפניו. חיזוק התנהגות רצויה.
חיזוק חיובי (Positive reinforcement) – גירוי נעים שבא בעקבות התנהגות ומגביר את הסיכוי שההתנהגות תירכש ותחזור על עצמה (לדוגמא, נתינת ממתק).
חיזוק שלילי (negative reinforcement) – הסרת גירוי בלתי נעים שבא בעקבות התנהגות ומגביר את הסיכוי שההתנהגות תירכש ותחזור על עצמה (לדוגמא, סיום ריתוק).
עונש (punishment) – תגובה שלילית כלשהי אשר מקטינה את הסבירות שההתנהגות שבאה לפניה תתרחש שוב.
עונש חיובי (positive punishment) – הצגת גירוי בלתי נעים לאחר התרחשות התנהגות לא רצויה מקטינה את הסיכוי לכך שהתנהגות תירכש ותחזור על עצמה (לדוגמא, ריתוק).
עונש שלילי (negative punishment) – הסרת גירוי נעים לאחר התרחשות התנהגות לא רצויה – מקטינה את הסיכוי שההתנהגות תירכש ותחזור על עצמה (לדוגמא, לקיחת ממתק).
קופסת סקינר (skinner box)
רמת הבסיס – baseline level
קצב תגובות האורגניזם הוא מדד לעוצמת הלמידה.
רכישה
הכחדה

No comments:

Post a Comment