Saturday, September 15, 2012

מבוא לפסיכולוגיה: סכמות וסטריאוטיפים


סכמות וסטריאוטיפים:
סכמה (Scheme) – ידע ואמונות לגבי אנשים, אירועים, אובייקטים ומצבים. התהליך שבו אנו מחפשים בזכרון אחר הסכמה המתאימה ביותר למידע הנכנס נקרא עיבוד סכמטי.
יש סכמות קטנות יותר (כמו שיעור מבוא לפסיכו') וסכמות גדולות יותר (כמו מה זה להיות סטודנט).
כשבאים למקום מסוים, לא צריך כל פעם מחדש להתחיל לעבד את המצב – חסכון.
יכולות להיות סכמות מבוססות ניסיון ולא מבוססות (לא רק סטריאוטיפים).
סטריאוטיפ (Stereotype) – סכמות של קבוצות או תת-סוגים של אנשים. מערך של הנחות, תפיסות לגבי תכונות ואפיונים של קבוצה. יש פה מאפיין חברתי – סכמה של הומוסקסואלים.

סוגי סכמות:
1.     סכמות אנשים – מפרטות את הציפיות הכלליות שלנו לגבי מאפיינים של קטגוריה של אנשים בעלי תכונות מסוימות (אבטיפוס – פרוטוטיפ). אין פה מאפיין חברתי – סכמה של אמא.
2.     סכמות חברתיות – מפרטות איך אנו תופסים קבוצות חברתיות שונות. סטריאוטיפים הם דוגמא בתוך קבוצה זו.
3.     סכמות עצמיות – נוגעות לארגון מידע על עצמנו.
4.     סכמות מאורעות – נקראות גם תסריט (script), מדמות אירועים במצבים שגרתיים שונים. לדוגמא, חתונה.
עמדות: "נכונות להגיב באופן מסוים על גירויים שאנו נתקלים בהם". כלומר, יחסנו לדבר כלשהו – אדם אחר, רעיון, אירועים וכו'.
לכל עמדה יש 3 מרכיבים:
·        מרכיב רגשי
·        מרכיב הכרתי
·        מרכיב התנהגותי
כיום הגישה המקובלת מדגישה את ההיבט הרגשי של העמדה.
הקשר בין התנהגות ועמדות: עד כמה קשורות העמדות להתנהגות? במחקר של רובינשטיין, מה ממצאיו מלמדים על איך יתנהג מטפל בזמן אמת בקליניקה? במילים אחרות, עד כמה חזק הקשר בין עמדתו של אדם להתנהגותו בפועל?
מתי עמדות ינבאו התנהגות?
·        עמדות חזקות והחלטיות – מנבאות התנהגות טוב יותר מעמדות מתלבטות או חלשות. לדוגמא, אדם המתנגד לניסויים נגד בע"ח סביר שיפעל בנוגע לזה.
·        עמדה הקשורה ישירות להתנהגות תנבא אותה טוב יותר מעמדה שקשורה באופן כללי בלבד. כגון, הצבעה למפלגה שמייצגת את העמדה שלי, או עמדה בנוגע לאוכל תשפיע על מה שאוכל.
·        עמדה המבוססת על חוויה והתנסות אישית – מנבאת טוב יותר. לדוגמא, אדם שעבר תאונת דרכים – השפיעה על עמדתו ביחס לתאונות דרכים וישנה את התנהגותו בהתאם.
·        מודעות עצמית גבוהה – מגבירה קשר בין עמדה והתנהגות.

No comments:

Post a Comment