Thursday, February 23, 2012

מיזנסצנה - סיכום

מיזנסצנה היא מונח בתחום לימודי הקולנוע שמתייחס אל הדרך שבו מופיעים החומרים הויזואלים במסגרת הסצנות השונות של הסרט. מונח הבסיס של המיזנסצנה הוא הפריים. הפריים הוא למעשה המסגרת שבתוכה נבנית המיזנסצנה ומדיומים שונים (קולנוע, טלוויזיה וכו') משתמשים בגדלי ויחסי פריים שונים זה מזה. התפקידים של הפריים בהקשר של עיצוב מיזנסצנה הוא לבחור ולברור אילו חומרים ויזואליים יכללו בתמונה ואילו לא. הברירה של החומרים החזותיים במיזנסצנה אינה מקרית או טכנית, והיא יכולה להשפיע במידה רבה על האווירה ועל תגובת הצופה למיזנסצנה. פריים יכול להצביע על אובייקט מסוים ולהקנות לו חשיבות אפילו סימבולית, הוא יכול ליצור תחושה של סדר וארגון או של כאוס וכן למלא שלל תפקידים אקספרסיביים אחרים.
הדרך שבה הפריים בונה את המיזנסצנה מתקשרת גם לאופן שבו מועמדות בו הדמויות השונות, כלומר באילו חלקים של המסך, שכן גם בחירות אלו אינן אקראיות והן לוקחות חלק חשוב בעיצוב של מיזנסצנה.
מיזנסצנה כוללת גם את הקומפוזיציה ועיצוב התמונה, דהיינו את הדרך שבה אלמנטים שונים בתוך הפריים מתקשרים אחד לשני. מיזנסצנה בנויה כהלכה כוללת בתוך הקומפוזיציה שלה דומיננטה או קונטרסט דומיננטי שהוא אובייקט אחד שמושך את העין באופן מיידי ושסביבו נבנית הקומפוזיציה של המיזנסצנה. הדרך שבה נבנה ומעוצב המרחב של הסצנה אף הוא גורם חשוב בעל יכולות אקספרסיביות בלתי מבוטלות. עמדתה של המצלמה גם היא חלק חשוב של עיצוב מיזנסצנה והיכולת להתאים אלמנטים צורניים לתכנים דרמטיים של הסרט. במיזנסצנה גם נבנות תבניות שונות בין הדמויות, כמו תבניות סמיכות (קירבה) המבטאות את המרחק של דמויות שונות זו מזו כדרך לבטא את טיב היחסים בניהם באותו רגע ובכלל. כלומר, דרך המיזנסצנה ניתן להגדיר את טיב היחסים בין דמויות שונות על ידי שימוש באמצעים חזותיים.
ניתוח מיזנסצנה כולל זיהוי של הדומיננטה של המיזנסצנה, כלומר האובייקט שאליו נמשכת בעין. בשלב השני של ניתוח המיזנסצנה בוחנים את דרך פעולתה של התאורה, אופיה והניגודיות שהיא יוצרת. ניתוח מיזנסצנה כולל גם אלמנטים כמו מרחק המצלמה וסוג השוט (לונג שוט, קלוז-אפ וכו'), את זוויות הצילום, הצבעים במיזנסצנה, חומרי הצילום (עדשה, פילטר, סרט...) שבהם נעשה שימוש, קונטרסטים משניים (כלומר אובייקטים אחרים שאליהם נודדת העין מהקונטרסט הדומיננטי), צפיפות הפריים וכמות המידע והאובייקטים שהוא מכיל, בניית הקומפוזיציה במיזנסצנה, אופן המסגור של הפריים, מישורי העומק השונים במיזנסצנה, הצבת הדמויות בקומפוזיציה, זו ביחס לזו וכל אחת מהן ביחס למצלמה.

No comments:

Post a Comment