Monday, October 28, 2013

הצהרת כורש - סיבותיה והשפעתה

להצהרת כורש שהתירה ליהודים לשוב לארץ ישראל מהגלות היו מספר סיבות שהובילו אליה כמו גם תוצאות מרחיקות לכת בעבור העם היהודי שבעבורה שינתה הצהרת כורש את מסלול קורותיו.

הסיבות למתן הצהרת כורש
מה הביא את כורש לגלות רוחב לב כזה כלפי היהודים כפי שבא לידי ביטוי בהצהרת כורש?
סיבה מדינית: בדרך דומה נהג כורש גם כלפי עמים אחרים. ניתן לקבוע כי יחסו של כורש ליהודים היה חלק ממדיניותו הכללית בארצות שכבש. מדיניות זו ביקשה להבליט את הניגוד בין שלטונו החדש, הסובלני ורוחש הכבוד לאלים של העמים הנכבשים של כורש, לבין שלטון הדיכוי והעריצות של קודמיו בבבל. היחס הנוח לעמים נכבשים הודגש על ידי מתן כבוד לאליהם ובצורה כזו נרכשה נאמנות העמים לשלטון הפרסי העליון.
סיבה גיאו – פוליטית: אפשר לשער שכורש עודד את יהודי בבל לשוב לארצם וסייע להם מפני שהתכוון לכבוש את מצרים. להערכתו, יישוב פרו – פרסי בארץ ישראל יוכל לסייע רבות לצבא הפרסי בדרכו למצרים. מצרים אכן נכבשה על ידי פרס בשנת 525 לפסה"נ.
סיבה דתית: ההסבר המקראי למדיניות כורש כלפי היהודים שונה: הנביאים ראו בנבוכדנאצר שוט בידי ה' שנועד להעניש את עם ישראל על חטאיו ואילו בכורש רואה ההשקפה הדתית מכשיר בידי ה' שנועד להתחיל בגאולת עם ישראל, להשיב את העם היהודי לארצו ולחדש את בית המקדש.

השפעת הצהרת כורש על תולדות העם היהודי
·       החל תהליך שיבת ציון: כ-50,000 מיהודי בבל החליטו לעלות ארצה במטרה לקומם את הריסות ירושלים ולבנות את בית המקדש
·       שינוי בתפיסת הגלות- עד חורבן בית ראשון, הגלות נתפסה כמצב נורא שיש להימנע ממנו בכל מחיר. לאחר הצהרת כורש השתנתה התפיסה. העובדה שמרבית העם בחר להמשיך ולחיות בבל העידה כי רבים האמינו כי אין צורך לשוב לארץ ישראל, אלא שניתן לתמוך בה גם מבחוץ. הגלות הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהקיום היהודי.
·       פתיחת עידן בית שני: הצהרת כורש היוותה מפנה בתולדות העם. כפי שחורבן בית המקדש היה אירוע היסטורי בעל משמעות אדירה, והביא לפיזור העם היהודי בגלות, הרי שהצהרת כורש אפשרה ליהודים לחזור לירושלים, להקים את בית המקדש ובכך פתחה למעשה עידן חדש: עידן בית שני.


No comments:

Post a Comment