Friday, March 29, 2013

לשבור את החזיר \ אתגר קרת – סיכום


לשבור את החזיר \ אתגר קרת – סיכום
הסיפור “לשבור את החזיר” של אתגר קרת הוא סיפור קונפליקט. יש קונפליקט בן האבא לאימא ובין האבא לבן.
הפסקה הראשונה בסיפור “לשבור את החזיר” היא בבחינת האקספוזיציה. אנו מתוודעים לנפשות הפועלות בסיפור: האב, הבן, האם והחזיר.
האם ב"לשבור את החזיר" היא דמות משנית ומאופיינת באופן עקיף והיא מופיע בהצגת הבעיה ובפתרונה (כשהאב סוחב אותה לראות את פסחזון המלא). האם בסיפור מגוננת על הילד בצורה שלילית. אנו לומדים על הקונפליקט בסיפור כבר מהאקספוזיציה.
דמות האב: האב ב- “לשבור את החזיר” מצטייר כראש המשפחה הכופה את דעתו על האם ועל הילד. הוא לא מוכן לקנות לילד בובת סימפסון אלא קונה לו חזיר על מנת שילמד להעריך את הכסף. האב בסיפור מייצג את החברה המודרנית, החומרית, שכל מה שמעניין אותה הוא הכסף. זהו עולם דורסני (מיוצג ע”י הפטיש). האב מתנה את יחסו לילד בציותו של הילד: הוא מוכן לתת לו כסף רק בתנאי שישתה את השוקו. הילד אינו קונה את החינוך שהאב מנסה להקנות, לא הכסף חשוב בעיניו אלא הידידות שלמענה הוא שותה את השוקו. כפי שאנו רואים בסוף הסיפור, הילד נשאר דבוק באהבה ללא תנאי ולא מוכן לשבור את החזיר.
דמות הילד - הילד ב-”לשבור את החזיר” הוא צעיר ומסמל את התום המאפיין ילדים. בתחילה, כשהילד מקבל את החזיר הוא נראה בעיניו כמכוער וחסר כך ערך אך עם הזמן הוא נקשר אליו. בסיפור קיימת פרויקצה משמע הילד משליך את רגשותיו על החזיר. כיואב שמח החזיר מחייך וכשהוא עצוב חיוכו של החזיר הוא חיוך עצוב. הילד בונה לו עולם של אהבה כתחליף לעולמו הכוחני של האבא.
הסמלים בסיפור ”לשבור את החזיר”
בארט סימפסון – בארט סימפסון הוא תוצר של תרבות המאה ה20. סימפסון מייצג נער שלא קיבל את מרות משפחתו אלא מרד. הבובה מייצגת את רצונו של הילד למרוד. בסוף הסיפור, הילד לומד לחשוב באופן עצמאי ומסרב לרצונו של האבא. הילד מתפכח בתחילה הוא מורד ללא מחשבה ואילו בסוף הוא חושב לבד.
בובת החזיר – מייצגת את רצונו של האב. מטרתו של האב הייתה נכונה אבל דרכו הייתה שגויה. הקונוטציות העולות למשמע המילה חזיר הן בד”כ שליליות: חיה טמאה, חיה המתבוססת בבוץ וכו’. החזיר בסיפור עשוי מחרס משמע הוא שביר ואולי הוא מייצג גם את עולמו השברירי של הילד. שמו של החזיר, פסחזון, מעלה קונוטציות של חג החירות (פסח) ומסמל במידת מה את השתחררותו של הילד משעבודו של האב. ייתכן שהשם פסחזון, שהאב לא הצליח למחוק מתיבת הדואר, מקבלת משמעות של ניצחון עולם הערכים של הילד על עולם הערכים של האב.
השדה – השדה בסיפור מסמל את מציאות החיים הקשה שהילד יצטרך להתמודד איתה. ברגע שהילד משחרר את החזיר למציאות הוא נפטר מהתום.
המפנים בסיפור ”לשבור את החזיר”- מפנה א’ – בניגוד לצפיות הילד מתאהב בחזיר. הילד אוהב את החזיר ללא גבולות בניגוד לאהבתו של האב התלויה בדבר. אהבתו של הילד לחזיר מתבטאת בהאנשתו, בדיאלוג בין הילד והחזיר.
מפנה ב’ – המפנה מתרחש כאשר הילד מבין את העתיד לקרות. הילד מגלה תושייה ודוחה את הקץ ולבסוף מערים על האבא. נקודת מפנה זו מסמלת את סוף התבגרותו של הילד. הילד מוכן להקריב עצמו (עוד כוס שוקו) על מנת להציל את החזיר כשהאב מרים את הפטיש (שיא הסיפור).

No comments:

Post a Comment