Monday, May 18, 2020

מיקוד באזרחות לבגרות קיץ 2020 עם קישורים לסיכומים

לפניכם מיקוד חומר הלימוד לקראת הבגרות באזרחות במועד קיץ 2020 תש"פ כפי שפורסמו על ידי משרד החינוך (לנבחנים אינטרנים, שאלון 034281). שימו לב כי המיקוד והסיכומים כאן הם של נושאי הליבה של בחינת הבגרות באזרחות שבנוסף אליהם בוחר כל מורה אשכול בחירה נוסף. בכל אחד מנושאי הלימוד תמצאו קישורים לעמודי סיכומים שיעזרו לכם ללמוד לקראת בחינת הבגרות. בנוסף תוכלו להעזר בעמוד השאלות ותשובות באזרחות וכן במחוון המושגים. בהצלחה!

הכרזת העצמאות

הכרזת העצמאות

הצדקות להכרזת העצמאות

מאפיינים היהודיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בהכרזה

פניות לגורמים שונים בהכרזת העצמאות

 

הרעיון הלאומי

לאוםקבוצה אתנית

לאומיות ומדינת לאום

סוגי לאומיותלאומיות אתנית-תרבותיתלאומיות פוליטית

משמעויות של מדינת לאום: מדינה דו לאומיתמדינה רב לאומיתמדינת לאום אתנית-תרבותיתמדינת כלל אזרחיה.

 

עמדות שונות בנוגע לאופיה הרצוי של מדינת ישראל – זהות דתית

השקפות וגישות לאופיה של מדינת ישראל

טבלת גישות לאופיה הרצוי של מדינת ישראל

הרחבה: יחסי דת ומדינה בישראל

 

המאפיינים היהודיים של מדינת ישראל

מאפייניה של ישראל כמדינה יהודית

היבט משפטי-נורמטיבי: חוקים המבטאים את אופיה היהודי של מדינת ישראל

המרחב הציבורי ומאפיינים סמליים כביטוי לאופיה היהודי של מדינת ישראל

העשרה: מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית

 

המיעוטים בישראל

המיעוטים בישראל

מעמד המיעוטים במדינת ישראל

זכויות המיעוט בישראל

הרחבה: זכויות קבוצתיות וזכויות מיעוטים

 

עקרונות הדמוקרטיה:

עקרון שלטון העם

עקרון שלטון העם

דמוקרטיה ישירה

דמוקרטיה עקיפה/ייצוגית

משאל עם

בחירות דמוקרטיות

ראו גם: מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם בדמוקרטיה

 

תרבות פוליטית דמוקרטית

מהי תרבות פוליטית

תרבות פוליטית דמוקרטית

תרבות פוליטית דמוקרטית מול תרבות פוליטית לא-דמוקרטית

עקרון הסובלנות

עקרון הפלורליזם

עקרון ההסכמיות

 

זכויות האדם והאזרח

זכויות האדם והאזרח

זכויות טבעיותהזכות לשוויוןהזכות לחירותהזכות לחיים ולביטחוןזכות הקנייןהזכות להליך הוגןהזכות לכבודהעדפה מתקנת

זכויות חברתיות

 

חובות האדם כאדם וחובות האדם כאזרח

חובות האדם כאדם וכאזרח

הקשר בין חובות וזכויות

 

גישות כלכליות-חברתיות במדינה דמוקרטית

דמוקרטיה ליברלית וסוציאל דמוקרטיה

 

גלובליזציה

גלובליזציה

 

עקרון הגבלת השלטון

עיקרון הגבלת השלטון ואמצעים להגבלת השלטון

הפרדת רשויות

מנגנוני ביקורת

 

עקרון שלטון החוק

עקרון שלטון החוק

עבריינותעבריינות פליליתעבריינות שלטוניתעבריינות פוליטית/ אידאולוגית

גבולות הציות לחוק

אולי יעניין אותך גם: מרי אזרחי – מתי צריך לשבור את החוקים?

 

ביטחון ודמוקרטיה

ביטחון ודמוקרטיה

 

המשטר במדינת ישראל:

יסודות חוקתיים של המשטר במדינת ישראל

מעמדה המשפטי של הכרזת העצמאות

חוקי יסוד בישראל

 

הרשות המחוקקת

הרשות המחוקקת

הכנסתעבודת הכנסת והליך החקיקה בכנסת

 

הרשות המבצעת

הרשות המבצעת

סמכויות הממשלה ותפקידיה

אחריות הממשלה

 

הרשות השופטת

סוגי המשפט בישראל ומערכת בתי המשפט

אי התלות של הרשות השופטת

 

No comments:

Post a Comment