Wednesday, December 25, 2019

השוואה בין החלטת החלוקה 343 לבין מגילת העצמאות של מדינת ישראל - סיכום קצר

השוואה בין החלטת החלוקה 181 לבין מגילת העצמאות של מדינת ישראל


נקודות שוני בין החלטת החלוקה 181 לבין מגילת העצמאות
  • ריבונות: בהכרזת העצמאות אין התייחסות להקמת מדינה ערבית. 
  • ירושלים: איננה מוזכרת כלל במגילת העצמאות. בהחלטה 989 תהווה שטח בינ"ל נפרד תחת פיקוח האו"ם. 
  • המילה 'דמוקרטיה': בהכרזת העצמאות לא מופיעה, אלא רק עקרונות המשטר הדמוקרטי בקצרה )פ' 93 .)בהחלטה 989 מוזכרת רבות עם תיאור נרחב של עקרונות הדמוקרטיה. 
  • גבולות מדינת ישראל: בהחלטה 989 מפואטים מאוד. במגילת העצמאות אינם מוזכרים כלל. 
  • איחוד כלכלי: בהחלטה 989 קיים שיתוף פעולה כלכלי בין המדינות )מטבע ופיתוח כלכלי משותפים(. במגילה אין התייחסות לכך.
נקודות דמיון בין החלטת החלוקה 181 לבין מגילת העצמאות
  • הקמת מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל. 
  • מדינות בעלות אופי דמוקרטי. 
  • התחייבות לקיום בחירות דמוקרטיות בהן יבחרו שלטונות המדינה. 
  • המדינות יחוקקו חוקה. 
  • שמירה על זכויות אדם, אזרח ומיעוט ועל המקומות הקדושים של כל הדתות.

No comments:

Post a Comment